Przetargi.pl
Przebudowa części ul. Sikorskiego w Libiążu- DP 1001 K

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Grzybowskiego 7A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6231272, 6234687 , fax. 32 6231272
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
  ul. Grzybowskiego 7A 7A
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 32 6231272, 6234687, fax. 32 6231272
  REGON: 35628791600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-chrzanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części ul. Sikorskiego w Libiążu- DP 1001 K
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa odcinka ok. 90 mb nawierzchni asfaltowej z wymianą istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię mineralno-bitumiczną wraz z wykonaniem odcinka chodnika długości 350 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332238
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r Nr 42, poz 275 z późn.zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego : BS o / Chrzanów nr 33 8444 0008 0000 0080 5474 0004 z dopiskiem: wadium na (nazwa zadania) oraz wskazać w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 4. Kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty. Za wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uznaje fakt wpływu środków na wyżej podany rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert , podanego w SIWZ. 5.W przypadku wnoszenia wadium w formie dokumentów ( nie pieniężnej) wymienionych w pkt 2 - ich oryginał należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie, pokój nr 110, natomiast kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji Zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się: nazwa podmiotu gwarantującego, określenie przedmiotu zamówienia, nazwa i adres Wykonawcy i Zamawiającego, kwota gwarancyjna , oświadczenie Poręczyciela (Gwaranta), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności poręczenia (gwarancji) nie był krótszy niż okres związania ofertą. 7.Wadium dla Konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników Konsorcjum. 8.Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-chrzanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach