Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu pn. „Utworzenie ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu pn. „Utworzenie ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Utworzenie ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie”, Kortowo dz. Nr 15/16, 15/17 obr. 55 i 1/10 obr. 54 wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysami inwestorskimi, uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji zezwalających na realizację zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Projekt należy opracować w oparciu o projekt koncepcyjny urbanistyczno – architektoniczny zagospodarowania terenu – Ogród Botaniczny Olsztyn – Kortowo. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysami inwestorskimi, uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji zezwalających na realizację zadania, oraz b) pełnienie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia inwestycji realizowanej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości. 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach: a) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ b) Projekt koncepcyjny urbanistyczno – architektoniczny zagospodarowania terenu – Ogród Botaniczny Olsztyn – Kortowo – Załącznik nr 10a do SIWZ c) Opis do Projektu koncepcyjnego urbanistyczno – architektonicznego zagospodarowania terenu – Ogród Botaniczny Olsztyn – Kortowo – Załącznik nr 10b do SIWZ d) Mapki – Załącznik nr 11a do SIWZ oraz 11b do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 2.1. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 2.3. Wykaz osób – do oceny kryterium oceny ofert, sporządzony zgodnie z Załącznikiem 5b do SIWZ. 2.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki lub inne).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach