Przetargi.pl
„Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie odnowy nawierzchni i wzmocnienia konstrukcji ul. Artyleryjskiej w Elblągu”

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Łączności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552353536, , fax. 552393334
 • Data zamieszczenia: 2019-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  Łączności 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552353536, , fax. 552393334
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie odnowy nawierzchni i wzmocnienia konstrukcji ul. Artyleryjskiej w Elblągu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie odnowy nawierzchni i wzmocnienia konstrukcji ul. Artyleryjskiej w Elblągu” Przedmiot główny: CPV: 71.32.00.00-7 Nazewnictwo wg CPV: Usługi w zakresie projektowania 2. Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: 1) wykonanie dokumentacji projektowej, która musi zawierać m.in. rysunki w skali 1:500 z określeniem zakresu koniecznych robót, projektowane rzędne niwelety, przekroje konstrukcyjne poszczególnych elementów drogi - jezdnie, chodniki, itp., spadki poprzeczne oraz podłużne dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników z określeniem rzędnej istniejącej i projektowanej nawierzchni w przekrojach poprzecznych wyznaczonych nie rzadziej niż 10 m, opis techniczny i technologię wykonania robót. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje odnowę i wzmocnienie nawierzchni jezdni tj. wykonanie co najmniej wymiany warstwy ścieralnej z niezbędnym wyprofilowaniem istniejącej/sfrezowanej nawierzchni z dodatkowym wykonaniem warstwy wiążącej. Wykonawca rozważy wzmocnienie konstrukcji ulicy w oparciu o wyniki badań, założenia i wytyczne przedstawione w opracowaniu „Ocena stanu technicznego drogi” opracowanym w 2019 roku przez Scanlaser – Pracownię Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów – stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. W ramach opracowania przewidzieć należy wykonanie robót towarzyszących tj. m.in. regulacje lub wymianę krawężników, przekładki – remonty chodników przyległych do jezdni, zjazdów, regulacje urządzeń infrastruktury podziemnej (zasuw, włazów studni, wpustów deszczowych itp.) wraz z niezbędną korektą geometrii jezdni. Wykonawca określi miejsca odprowadzenia wody z nawierzchni drogi wraz ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni. W przypadku gdy nie będzie możliwości odprowadzenia wody do instniejących wpustów deszczowych Wykonawca określi pożądane miejsca nowych wpustów deszczwoych i założy ich wykonanie, co jednocześnie uwzdględni w przedmiarach i kosztorysach. 2) pozyskanie map do celów projektowych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 3) wykonanie przedmiarów robót w układzie specyfikacyjnym, 4) wykonanie kosztorysów inwestorskich, 5) wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zakres, wytyczne i opisy robót w szczegółowych specyfikacjach technicznych muszą być spójne z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przedmiarami robót. 6) uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, porozumień, itp., wykonanie wszelkich innych czynności, niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zgód na realizację przedmiotu zamówienia, 7) przygotowanie i złożenie do właściwego organu w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych na realizację przedmiotu zamówienia, 8) uczestniczenie bez dodatkowego wynagrodzenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, których opracowanie stanowi przedmiot zamówienia, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotowych dokumentacji projektowych w terminie określonym przez Zamawiającego, 9) wykonanie badań geotechnicznych podłoża, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowych, będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wiedzą techniczną, 10) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inżynierem budowy i wykonawcą robót przy realizacji przedsięwzięć, w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe w zakresie: a) pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane, b) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji projektowej kierowanych przez inżyniera budowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego, c) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego Wykonawca, na wniosek inżyniera budowy/Zamawiającego zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba, d) Wykonawca każdorazowo udzielał będzie odpowiedzi i wyjaśnień zgłaszanych przez wykonawcę robót i inżyniera budowy dotyczących rozwiązań projektowych. 3. Dokumentacja projektowa musi być sporządzona w oparciu o założenia i wytyczne określone w opracowaniu stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ „Ocena Stanu Technicznego Drogi” opracowana w 2019 roku przez Scanlaser – Pracownię Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów dla założonych wariantów technologii remontu dla ul. Artyleryjskiej. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania następujących czynności: 1) Analizy i weryfikacji założonych w Załączniku nr 1 do wzoru umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ rozwiązań w zakresie technologii odnowy nawierzchni jezdni i chodników oraz określić szczegółowy zakres robót pod względem możliwości zastosowania optymalizacji i dostosowania do stanu faktycznego przedstawionych rozwiązań polegających m.in. na określeniu regulacji krawężników, zakresu przekładki lub remontu chodników, uszczegółowieniu grubości frezowani istniejącej nawierzchni, weryfikacji grubości układanych warstw nawierzchni, technologii oraz zastosowanych materiałów itp. Zaproponowane rozwiązania muszą uwzględniać zachowanie wymagań dotyczących trwałości jezdni przy określonym obciążeniu ruchem założonych w opracowaniu stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest do przedstawienia wniosków z takiej analizy wraz z propozycją ewentualnych korekt technologii dla poszczególnych odcinkow ulicy oraz przedstawić Zamawiającemu propozycję szczególowego zakresu i elementów dróg, które zostaną objęte projektem. Zamawiający zastrzega sobie wniesienie uwag do powyższego, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia w dokumentacji. Uzgodnienie przez Zamawiającego zaproponowanej technologii oraz zakresu robót stanowi podstawę do wykonania szczegółowego projektu wykonawczego przez Wykonawcę 2) Zamawiający dopuszcza odstępstwo od proponowanej technologii odnowy nawierzchni dla poszczególnych ulic określonej w opracowaniu stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ w przypadku gdy na skutek weryfikacji, o której mowa w pkt 1) Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany. W sytuacji konieczności zmiany Wykonawca musi zawnioskować o takie odstępstwo do Zamawiającego. Wniosek o odstępstwo musi być poparty argumentacją merytoryczną wnioskowanej zmiany. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, tj. m.in.: 1) Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 4) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 5) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 7) SPRAWOZDANIE Z OCENY STANU TECHNICZNEGO konstrukcji dróg publicznych w Elblągu” wykonane przez firmę Scanlaser Pracownia Badań i Technik pomiarowych Sp. z o.o. z 2019 roku. 5. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać: 1) zgody właścicieli urządzeń technicznych w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych na podstawie opracowań będących przedmiotem zamówienia, 2) zgody właścicieli/władających lub administratorów nieruchomości na udostępnienie terenu na cele budowlane oraz wszelkich innych dokumentów związanych z wykonywaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa – pozwoleń, zgód, porozumień, warunków realizacyjnych, sprawdzeń, opinii, uzgodnień, 3) decyzje na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, 4) warunki techniczne od firm branżowych na usunięcie kolizji uzbrojenia w przypadku zaistnienia takiej konieczności oraz opracowanie na ich podstawie dokumentacji projektowej, oraz opracowanie projektów obiektów umożliwiających eksploatację sieci, wynikających z wydanych zgód, warunków, pozwoleń. Zastosowane w projektach, będących przedmiotem zamówienia, rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, w tym m.in. do: 1. Dostarczenia opracowań w ilościach i formach: 1) Projekty budowlano/wykonawcze: • w wersji papierowej – 4 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki) – 1 egz. Zamawiający informuje, że projekt budowlany i wykonawczy mogą stanowić jedno opracowanie. 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości egzemplarzy: • w wersji papierowej – 2 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf) – 1 egz. 3) Przedmiar robót: • w wersji papierowej – 2 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.xls) – 1 egz. 4) Kosztorys inwestorski: • w wersji papierowej – 2 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.xls) – 1 egz. 5) Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność wniosek zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót budowlanych w ilości egzemplarzy: • w wersji papierowej - 2 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf + *.doc) – 1 egz. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań na etapie sporządzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów. Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywać się będą w formie spotkań roboczych, na których omawiane będą przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania oraz zagadnienia i problemy związane z pracami nad realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Nie określa się ilości ani częstotliwości spotkań roboczych z Wykonawcą. Przedmiotowe spotkania organizowane będą w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb i problemów wymagających konsultacji na bieżąco w czasie realizacji zamówienia na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest także do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, na każde wezwanie, celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych. 3. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca, w razie takiej konieczności, opracuje projekty przebudowy infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji. Szczegółowy zakres usunięcia kolizji lub zabezpieczenia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej będzie wynikał z uzyskanych warunków technicznych i informacji uzyskanych przez Wykonawcę od właścicieli i zarządzających poszczególnymi sieciami uzbrojenia. Wykonawca po uzyskaniu warunków usunięcia kolizji od gestorów sieci przedłoży Zamawiającemu uzyskane warunki wraz z własną opinią, w której wskaże czy wskazany w nich zakres przebudowy sieci jest konieczny do realizacji z uwagi na potrzebę usunięcia kolizji z projektowaną przebudową układu drogowego. W przedmiotowej opinii Wykonawca musi także jednoznacznie wskazać, czy w wyniku określonego w warunkach od gestora sieci zakresu przebudowy infrastruktury technicznej zachodzi poprawa wartości użytkowych i parametrów technicznych oraz czy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o drogach publicznych wykonanie tych robót stanowi koszt właściwego właściciela lub użytkownika infrastruktury technicznej. Na podstawie powyższej opinii Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzję czy przyjąć i uwzględnić warunki branżowe i wynikający z nich zakres robót w projektach branżowych lub będzie występował o ich zmianę lub podejmie działania w kierunku uzgodnień z właścicielem infrastruktury. Ostateczne ustalenia w tym zakresie nie będą skutkowały zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości przedmiotu umowy. Po wykonaniu projektów z zakresie przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wymagane uzgodnienia dokumentacji w tym zakresie od poszczególnych gestorów sieci. 4. Wykonawca w terminach wskazanych w sekcji II.9) ogłoszenia przekaże Zamawiającemu za protokołem przekazania w jego siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowiące elementy przedmiotu zamówienia, w ilości i formie, o której mowa w sekcji II.4) pkt 6. ogłoszenia wraz z oświadczeniem, że dostarczone opracowania i zastosowane w nich rozwiązania są zgodne i skoordynowane w poszczególnych branżach, są wykonane na aktualnych mapach do celów projektowych, są kompletne i wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz zostały sporządzone i przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Przekazane opracowania muszą zostać przekazane w trwałym opakowaniu z opisaną zawartością i posiadać załączony spis poszczególnych opracowań i teczek. Wszystkie opracowania muszą być dodatkowo podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy np. głównego Projektanta. Przyjęcie przez Zamawiającego opracowań i podpisanie Protokółu przekazania nie jest jednoznaczne z protokolarnym odbiorem tych opracowań. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotowych opracowań przy jego odbiorze. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru opracowań, będących przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich zgodności z warunkami umowy w terminie do 15 dni od protokolarnego przekazania ich Zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności z warunkami umowy przedłożonych opracowań Zamawiający w terminie 15 dni od ich protokólarnego przekazania przekaże wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości i wad. Ich usunięcie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu poprawionych opracowań zgodnie z warunkami umowy stanowić będzie podstawę do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych kompletnych elementów przedmiotu umowy. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad ujawnionych przez Zamawiającego po podpisaniu tego protokołu. 5. W przypadku pytań wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej na realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania usunięcia wad w terminach nie dłuższych niż 7 dni, które podane zostaną w odrębnych pisemnych zawiadomieniach oraz zobowiązuje Wykonawcę do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i przedstawi na dzień zawarcia umowy jako załącznik polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmujący okres realizacji zamówienia i okres gwarancji. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego i współpracy z uczestnikami procesu budowlanego w zakresie i na zasadach określonych w sekcji II.4) pkt 2 ppkt 10) ogłoszenia. 8. W ramach zamówienia Wykonawca wykona badania, ekspertyzy, analizy itp., w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania elementów objętych przedmiotem zamówienia. 9. Wykonawca będzie opiniował pod względem technicznym umowy o przebudowę urządzeń energetycznych oraz umowy przyłączeniowe przygotowywane przez właściciela tych urządzeń oraz wspierał Zamawiającego w działaniach na rzecz uzyskania uzgodnień dokumentacji projektowych przez właściwy w tym zakresie podmiot i zawarcia niezbędnych umów. 10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do stawiennictwa w jego siedzibie, celem przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych. 11. Wykonawca na etapie sporządzania map do celów projektowych oraz na etapie projektowania musi uzyskać pełne informacje dotyczące lokalizacji sytuacyjnej i głębokości ułożenia – rzędnych sieci czynnych i nieczynnych uzbrojenia w obrębie zakresu opracowania, informacje muszą być sporządzone na podstawie pomiarów Wykonawcy w terenie oraz informacji uzyskanych przez Wykonawcę od właścicieli i gestorów sieci. 12. W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych związanych z realizacją zamierzeń w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w sekcji II.4) pkt. 1. ogłoszenia, wystąpią roboty dodatkowe, których wykonanie będzie stanowiło zamówienie dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a dokumentacja projektowa nie będzie zawierała sposobu wykonania tych robót, Wykonawca sporządzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposób jednoznacznie określający sposób wykonania tych robót w ramach nadzoru autorskiego i współpracy z uczestnikami procesu budowlanego w terminie wyznaczonym przez inżyniera budowy/Zamawiającego. Termin ten będzie uwzględniał stopień skomplikowania niezbędnych rozwiązań, termin wykonania niezbędnych uzgodnień i opinii oraz wiedzy technicznej 13. W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych związanych z realizacją zamierzeń w oparciu o dokumentacje projektowe, o której mowa w sekcji II.4) pkt. 1. ogłoszenia wystąpią roboty konieczne, nie ujęte w dokumentacji ani w przedmiarach robót z powodu błędów projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporządzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposób jednoznacznie określający sposób wykonania tych robót w terminie wyznaczonym przez inżyniera budowy/Zamawiającego, przy czym obowiązują zapisy dotyczące kar umownych za nieterminowe usunięcie wad i usterek. W przypadku, gdy wykonanie tych robót wynikające z braku tych rozwiązań projektowych wpłynie na opóźnienie realizacji inwestycji, zwiększone koszty realizacji lub pogorszenie jakości wykonanych robót lub pogorszenia parametrów technicznych i funkcjonalnych, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odpowiednio: 1) kwotą odpowiadającą dodatkowemu kosztowi, który zmuszony jest ponieść Zamawiający z uwagi na wykonanie robót koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a stanowiących błąd, brak lub wadę tej dokumentacji, 2) kosztami, wynikającymi z wartości robót oraz przy użyciu odpowiednich materiałów, których wykonanie doprowadzi do właściwej jakości robót wynikającej z założeń projektowych, wymagań Zamawiającego, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz obowiązujących przepisów i norm. 7. Termin rękojmi za wady wynosi 48 m-cy, okres gwarancji jakości - usunięcia wad i usterek 48 m-cy od daty sporządzenia protokolarnego odbioru kompletu opracowań, będących przedmiotem zamówienia. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 11. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Uwaga: a) dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. b) zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach