Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku

Gmina Prudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 066 200 , fax. 774 066 228
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prudnik
  ul. Kościuszki 3
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 774 066 200, fax. 774 066 228
  REGON: 52652900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prudnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku. Zakres dokumentacji projektowej: 1) Projekt budowy nowego odcinka drogi wraz z parkingiem i budynkami gospodarczymi na zapleczu budynków ul. Chrobrego 43-49 wraz z rozbiórką istniejących kolidujących z inwestycją budynków gospodarczych zgodnie z załączoną koncepcją. 2) Projekt budowy nowego odcinka drogi od wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 7 przy ul. Ogrodowej poprzez drogę dojazdową do Przychodni zdrowia i dalej do ul. Nyskiej przy budynku byłej portierni zakładu bawełniarskiego. Ponadto wykonanie odcinka drogi jednokierunkowej na ul. Ogrodowej (od skrzyżowania z ulicą Nyską do w/w wjazdu do Przedszkola nr 7) w celu usprawnienia ruchu rodzicom dzieci uczęszczających do przedmiotowego przedszkola. 3) Projekt budowy nowoprojektowanych budynków gospodarczych. 4) Projekt remontu jezdni i chodników z wykonaniem nowej nawierzchni przy ulicy Chrobrego. 5) Projekt remontu jezdni i chodników z wykonaniem nowej nawierzchni przy ulicy Kochanowskiego. 6) Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego na całym odcinku remontowanych dróg z uwzględnieniem oświetlenia przejść dla pieszych 7) Projekt budowa oświetlenia ulicznego na nowoprojektowanym odcinku drogi z uwzględnieniem oświetlenia przejść dla pieszych. 8) Projekt budowy miejsc postojowych dla samochodów. 9) Projekt budowy obiektów małej architektury (ławki, śmietniki). 10) Projekt budowy wiat do składowania odpadów komunalnych. 11) Projekt nasadzeń i zieleni (nasadzenia oraz niezbędne wycinki). 12) Projekt przebudowy skrzyżowań przy ulicy Kochanowskiego i ulicy Batorego (GDDKiA) 13) Projekt przebudowy skrzyżowań przy ulicy Nyskiej (POWIAT PRUDNICKI) 14) Projekt przebudowy ewentualnych kolizji sieci podziemnych i nadziemnych w zakresie niezbędnym do wykonania projektowanych i przebudowywanych dróg. 15) Projekt tymczasowej organizacji ruchu. 16) Projekt docelowej organizacji ruchu. 17) Zakup mapy do celów projektowych skala 1:500 . 18) Wykonanie niezbędnej dokumentacji geologicznej terenu dla budowy i przebudowy dróg. 19) Projekt remontu i budowy kanalizacji deszczowej w części nowobudowanej i remontowanej dróg. 20) Projekt budowy (montażu tablicy pomiaru prędkości). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty należy dołączyć: pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach