Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej, budowę bieżni prostej oraz rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie SP nr 13 przy ul. Halickiej 8 w dzielnicy Mały Kack w Gdyni

Gdyńskie Centrum Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 81-538 Gdynia, Olimpijska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48586223574 , fax. +48586223574
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdyńskie Centrum Sportu
  Olimpijska 5/9
  81-538 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +48586223574, fax. +48586223574
  REGON: 19143984500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gdyniasport.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej, budowę bieżni prostej oraz rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie SP nr 13 przy ul. Halickiej 8 w dzielnicy Mały Kack w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, położonego na terenie SP nr 13 przy ul. Halickiej 8 w dzielnicy Mały Kack w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym 988 obręb Mały Kack, 2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na budowie – w ramach prawa opcji; a) bieżni prostej min 2-torowej o nawierzchni poliuretanowej o długości min. 50 m, b) rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej ze skocznią wypełnioną piaskiem wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej 8 w dzielnicy Mały Kack, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych: 988, 958 i 1012 obręb 0010 Mały Kack, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 (https://bo.gdynia.pl/?mod=project2020&path=121), zwanych dalej łącznie „Obiektami lekkoatletycznymi”. 3) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pod linkiem: www.gdynia.pl/bip/gcs
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach