Przetargi.pl
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w m. Połajewo"

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Gdańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 552 823, , fax. 672 552 931
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
  ul. Gdańska 56
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 672 552 823, , fax. 672 552 931
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w m. Połajewo"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w m. Połajewo 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją 2. Zakres usług: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w m. Połajewo” Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 3. Dokumentację chodnika należy opracować od km 9+580 do km 9+965 (do istniejącego ciągu pieszego-) wraz z odwodnieniem oraz zjazdami na poszczególne działki, szerokość chodnika min. 2,5 m 4. W przypadku wystąpienia kolizji ze słupami napowietrznej linii elektroenergetycznej, konieczne będzie zaprojektowanie przesunięcia istniejących słupów w porozumieniu z władzami Gminy Połajewo 5. Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność dokonać oględzin terenu objętego pracami projektowymi w celu przygotowania swojej oferty. Ponadto przed przystąpieniem do projektowania zalecana jest ponowna wizja lokalna przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach