Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: wielowariantowa koncepcja utworzenia obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie osiedla Rubinkowo

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6118713 , fax. 056 6118622
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6118713, fax. 056 6118622
  REGON: 00059690300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: wielowariantowa koncepcja utworzenia obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie osiedla Rubinkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. Wielowariantowa koncepcja utworzenia obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu. 2. Zakres opracowania obejmuje: a) zagospodarowanie istniejących, niezagospodarowanych terenów zieleni, będących własnością Gminy Miasta Toruń na osiedlu Rubinkowo w Toruniu, w celu poszerzenia możliwości rekreacji dla mieszkańców osiedla; b) proponowane zagospodarowanie może obejmować place zabaw, siłownie i inne urządzenia rekreacyjne, miejsca na wypoczynek, oświetlenie (ewentualnie monitoring), urządzenie małej architektury, uporządkowanie i urządzenie zieleni oraz inne rozwiązania zaproponowane przez projektanta. 2.1. Projektowane obszary rekreacyjne zostały wskazane w dwóch lokalizacjach: - I - teren przy budynkach, ul. Rydygiera 2-8, działki nr 49/5 i 46/11 obręb 51 (w załączniku do SIWZ - Opracowanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej określające lokalizację obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych - pod nr 1). To niezabudowany i nieogrodzony teren zieleni przez który przebiegają ciągi piesze, które dzielą teren na trzy mniejsze; - II - teren naprzeciwko budynku, ul. Buszczyńskich 13-13I, przy Strudze Toruńskiej, działki nr 215/2 i 216/2 obręb 47, adres działek: ul. Kasztanowa 57 i ul. Przy Strudze (w załączniku SIWZ - Opracowanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej określające lokalizację obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych - pod nr 2). Jest to niezabudowany teren zieleni, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej - trasy średnicowej, na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. M. Skłodowskiej-Curie w Toruniu oraz terenów przyległych (Uchwała Nr 867/05 RMT z dnia 6 października 2005 r.). Rozpatrywany teren znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem O18aZI o przeznaczeniu podstawowym - zieleń izolacyjna. Uwaga: - Należy wziąć pod uwagę znajdujące się w pobliżu miejsca rekreacyjne, aby nie powtarzać występujących na nich urządzeń rekreacyjnych. - Dla każdej z wymienionych lokalizacji należy opracować dwa projekty koncepcyjne. - Warianty koncepcyjne w danej lokalizacji powinny się zasadniczo różnić w sposobie zagospodarowania obszaru obejmującego tereny rekreacyjne, sportowe i wypoczynkowe. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne opracowań oraz udział w spotkaniach z mieszkańcami osiedla. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) wielowariantowy projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, wizualizacje, opis techniczny), 2) szacunkowa kalkulacja kosztów odrębnie dla poszczególnej lokalizacji (w tym wynikająca m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych), 3) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg dla obu wariantów. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie map syt.-wys. w skali 1:500, 2) wykonanie map ewidencyjnych terenów objętych projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do wykonania koncepcji, 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym wzorem umowy. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach