Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla gminy Nałęczów

Gmina Miejska Nałęczów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-150 Nałęczów, al. Lipowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 014 500 , fax. 815 014 500
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nałęczów
  al. Lipowa 3
  24-150 Nałęczów, woj. lubelskie
  tel. 815 014 500, fax. 815 014 500
  REGON: 52922600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla gminy Nałęczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla gminy Nałęczów jest wykonanie dokumentacji projektowej: 1) budowy ul. Słowiczej w Nałęczowie na działkach nr ewid. 453 i 811 (od ul. 1-go Maja do wysokości działki nr 504), obręb Bochotnica, od km 0+000 do km 0+900, 2) budowy drogi „Szklana Górka” w Drzewcach-Kolonii na działce nr ewid. 280, od km 0+000 do km 0+900, 3) budowy drogi w Czesławicach na działce nr ewid. 380, od km 0+000 do km 0+410, 4) przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej w Chruszczowie-Kolonii na działce nr ewid. 299 od km 0+000 do km 0+370, 5) przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Piotrowicach na działkach nr ewid. 339/2, 302/4 oraz 363, od km 0+090 do km 1+295, 6) budowy (przedłużenia istniejącego) chodnika przy ul. Kombatantów w Nałęczowie (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak), 7) budowy ciągu pieszego w miejscowości Drzewce-Kolonia na działce nr ewid. 127, od km 0+000 do km 2+029 (wzdłuż drogi powiatowej), 8) przebudowy urządzeń służących do odwodnienia jezdni drogi wojewódzkiej nr 830 na odcinku od km 19+422 do km 21+418 w zakresie regulacji rowów odwadniających oraz pobocza, a także budowy lub przebudowy zjazdów na posesje. Zakres opracowania obejmuje w szczególności: a) opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne), oraz koncepcji stałej organizacji ruchu (dla dróg) i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającego – po 1 egz. wersji papierowej w formacie A3, w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r., b) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, c) opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych (ze wszystkimi załącznikami, opiniami i uzgodnieniami) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą oraz zasadami sztuki budowlanej – po 5 egz. dla każdego zadania, d) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, kolidującymi z projektowanymi inwestycjami (o ile takie kolizje wystąpią) – po 5 egz. dla każdego zadania, e) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – po 4 egz. dla każdej drogi, f) sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na wykonanie projektowanych inwestycji – po 1 egz. dla każdego zadania, g) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólne i szczegółowe) projektowanych inwestycji – po 3 egz. dla każdego zadania. Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody oraz pozwolenia wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla realizacji w/w zamierzeń inwestycyjnych dla Zamawiającego, działając w jego imieniu. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami powinna być opracowana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), natomiast kosztorys inwestorski powinien być opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy opracowywaniu dokumentacji w zakresie budowy lub przebudowy drogi publicznej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przepisy art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470). Dokumentacja sporządzona zostanie w wersji papierowej oraz elektronicznej, na płycie CD, w formacie pdf (wersja nieedytowalna z podpisami, uzgodnieniami i pieczęciami) oraz w formatach .doc i .xls (wersje edytowalne). W każdym przypadku, gdy w umowie jest mowa o sporządzeniu dokumentacji w wersji elektronicznej stanowi on dodatkowy egzemplarz do wskazanej w umowie liczby egzemplarzy. Dokumentacje sporządzone w wersji papierowej i elektronicznej muszą być tożsame. Dokumentacja w wersji papierowej musi być oprawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, zawierać niezbędne oznaczenia Zamawiającego oraz Wykonawcy oraz być podpisana przez osoby do tego uprawnione, a także zawierać oświadczenie, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca zobowiązany jest ustalić, przed przystąpieniem do sporządzania mapy do celów projektowych, granice pasa drogowego i, w zależności od potrzeb, innych działek ewidencyjnych objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz dołożyć szczególnej staranności przy opracowywaniu mapy do celów projektowych. Sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, winno zostać dokonane przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany również będzie do pełnienia nadzoru autorskiego (na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu) w szczególności zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania przetargowego, przeprowadzanego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, a także stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór ten sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych, nie dłużej, niż do dokonania odbioru końcowego tych robót (bezusterkowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach