Przetargi.pl
Przebudowa skateparku w Puławach przy ul. Niemcewicza 2.

Miasto Puławy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 458 60 35 , fax. 81 458 61 99
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Puławy
  Lubelska 5
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 458 60 35, fax. 81 458 61 99
  REGON: 43101937100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulawy.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa skateparku w Puławach przy ul. Niemcewicza 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: przebudowę skateparku w technologii betonowej–monolitycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, przebudowę budynku gospodarczego, dostawę i montaż automatycznej toalety publicznej wraz z budową stosownego fundamentu, przyłącza elektrycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, dostawę i montaż elementów małej architektury wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 75.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach tego podmiotu. 3. Kosztorys uproszczony i szczegółowy, w podziale na branże, przygotowany na bazie przedmiarów robót, wraz z wykazem materiałów i sprzętu – przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na wezwanie Zamawiającego. 4. Oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o osobach zatrudnionych na umowę o pracę. 5. Formularz cenowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach