Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref ochrony wody dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nisko oraz uzyskanie decyzji wydanych przez właściwe organy administracyjne

Gmina Nisko ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Plac Wolności 14
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8415643, 15 8415638 , fax. 15 8415630
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nisko
  Plac Wolności 14 14
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 15 8415643, 15 8415638, fax. 15 8415630
  REGON: 00054413100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref ochrony wody dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nisko oraz uzyskanie decyzji wydanych przez właściwe organy administracyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref ochrony wody dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nisko oraz uzyskanie decyzji wydanych przez właściwe organy administracyjne.I. Przedmiot zamówienia:1.Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref ochronnych pośredniej i bezpośredniej dla ujęcia wody (4 studnie) w miejscowości Nisko w związku z zaprzestaniem eksploatacji ujęcia:1)sporządzenie nowej dokumentacji hydrogeologicznej lub uzupełnienie istniejącej,2)uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o przyjęciu (zatwierdzeniu) uaktualnionej dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia przez właściwy organ administracji geologicznej,3) sporządzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji i przygotowanie wniosku na likwidację stref ochronnych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy oraz procedury wymagane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwanym dalej RZGW-w terminie do 15 stycznia 2015 r. i przedstawienie ich w tym terminie do akceptacji Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego,4)złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wniosku na likwidację stref w terminie do 30 stycznia 2015 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i reprezentowanie Zamawiającego w tym postępowaniu,5)w razie konieczności zgłaszanej przez właściwy urząd, w tym RZGW, uzupełnienie w imieniu Zamawiającego w/w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez ten urząd,6)doprowadzenie do uzyskania rozstrzygnięcia RZGW w przedmiocie likwidacji stref ochronnych.2. Do zadań wykonawcy należy:1)Sprawdzenie, przeanalizowanie, a w razie konieczności uzupełnienie i uzgodnienie z właściwym organem administracyjnym posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, względnie wykonanie nowej dokumentacji i jej uzgodnienie. W/w uzupełnienie (wykonanie) dokumentacji winno być sporządzone w wymaganej ilości egzemplarzy (urzędy + 2 egzemplarze dla Zamawiającego).2) Przedmiotowa dokumentacja powinna spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596 z późn. zm.).3) Przedłożenie w imieniu Zamawiającego wszelkiej niezbędnej dokumentacji hydrogeologicznej wraz z niezbędnymi załącznikami w celu jej przyjęcia (zatwierdzenia) przez właściwy organ administracji geologicznej oraz w razie konieczności uzupełnienie.4)Sporządzenie oraz przedłożenie w imieniu zamawiającego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosku wraz z załącznikami w celu likwidacji stref bezpośredniej i pośredniej dla ujęcia wody opisanego w ust. 1 -zgodnie z wymogami RZGW w Krakowie, a razie konieczności niezwłocznego uzupełnienia brakującej dokumentacji do w/w wniosku.5)Wniosek w celu likwidacji stref ochronnych powinien zawierać wszystkie wymagane przez przepisy prawa i RZGW w Krakowie dokumenty, uzgodnienia i aktualne dane- szczegóły zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ.6)W trakcie opracowywania wniosku Wykonawca obowiązany jest do dokonywania z Zamawiającym roboczych uzgodnień szczegółów przyjętych założeń i rozwiązań.7)Wykonawca celem złożenia kompletnego wniosku na własny koszt pozyska wszystkie niezbędne dokumenty w tym mapy, wypisy i wyrysy z map.8)Przeprowadzenie postępowania o likwidację stref ochronnych według procedury określonej przez RZGW w Krakowie i reprezentowanie Zamawiającego w tym postępowaniu.9)Sporządzoną dokumentację wraz z uzgodnieniami, decyzjami, wnioskami itd. przedłożoną do wszystkich urzędów, której celem było wykonanie przedmiotu zamówienia należy sporządzić dodatkowo w wersji elektronicznej i dostarczyć Zamawiającemu.10)Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kopii wszelkich innych dokumentów, wniosków, pism urzędów wydanych w toku realizacji przedmiotu umowy.11)Po wykonaniu przedmiotu umowy - wydanie Zamawiającemu oryginałów wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym wniosków, wystąpień, decyzji itp.II. W zakresie podwykonawstwa zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 718000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.nisko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach