Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej - Ocena zagrożenia zapadliskami terenu osadników wód kopalnianych Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich uwzględniająca badania geofizyczne metodą mikrograwimetryczną

Centralna Pompownia BOLKO Spółka. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Kruszcowa 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2811335, 032 2819167 , fax. 032 2811335 w. 312
 • Data zamieszczenia: 2012-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Pompownia BOLKO Spółka. z o. o.
  ul. Kruszcowa 4 4
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2811335, 032 2819167, fax. 032 2811335 w. 312
  REGON: 27806027400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: osoba prawna, o której mowa w art.3 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej - Ocena zagrożenia zapadliskami terenu osadników wód kopalnianych Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich uwzględniająca badania geofizyczne metodą mikrograwimetryczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji geologiczno- inżynierskiej - Ocena zagrożenia zapadliskami terenu osadników wód kopalnianych Centralnej Pompowni /Bolko/ Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, przy ulicy Lotników, na działce o numerze 1934/36, uwzględniającej badania geofizyczne metodą mikrograwimetryczną, a w szczególności : 1. sporządzenia projektu prac geologicznych w co najmniej 6 egzemplarzach; 2. uzyskania decyzji Marszałka Województwa Śląskiego w przedmiocie zatwierdzenia przedłożonego projektu prac geologicznych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9.06.2011 r. Dz.U. 2011.163.981. 3. przeprowadzenia badań metodą mikrograwimetryczną w punktach pomiaru określonych metodą geodezyjną (obszar badań 100 x 100 metrów, w siatce 5x5m); 4. przedstawienia wyników badań (raportu); 5. wykonania odwiertów geologicznych w ilości wskazanej w raporcie, o którym mowa w pkt. 4, uzależnionej od stwierdzenia pustek lub rozluźnień i może zawierać się w interwale 15 - 40 metrów. Zamawiający wskazuje, że wiercenia będą miały miejsce w utworach czwartorzędowych przy pomocy narzędzia wiertniczego zapewniającego ciągłość litologiczną a w utworach starszego podłoża triasu, wiercenie za pomocą podwójnej rdzeniówki z koronką o średnicy od 112 do 151 mm, na płuczkę z możliwością uzysku rdzenia od 75 do 100%; 6. wykonania następujących badań laboratoryjnych: a) dla gruntów spoistych utworów czwartorzędowych: - badania makroskopowe wg PN-88/B-04481, - wilgotność naturalna wn wg PN-88/B-04481, - gęstość objętościowa wg PN-88/B-04481 - skład granulometryczny wg PN-88/B-04481, - zawartość części organicznych Iom wg PN-88/B-04481, - granica plastyczności wp wg PN-88/B-04481, - granica płynności wL wg PN-88/B-04481, - kąt tarcia wewnętrznego wg PN-88/B-04481, - spójność c (kohezja) wg PN-88/B-04481, b) dla gruntów sypkich: - analiza sitowa wg PN-88/B-04481, - wilgotność naturalna, wg PN-88/B-04481 - gęstość objętościowa wg PN-88/B-04481 c) dla osadów skalistych: - wytrzymałości na ściskanie Rc, - gęstość objętościowa d) badania laboratoryjne wody gruntowej wraz z wykonaniem analiz chemicznych wody gruntowej dla określenia rodzaju i stopnia agresywności w stosunku do betonu i stali. 6.1. Próbki do badań laboratoryjnych powinny być pobierane w następujący sposób: - próbki NU (o naturalnym uziarnieniu): do skrzynek - z każdej makroskopowo wydzielonej warstwy przewiercanych gruntów nadkładu, nie rzadziej niż co 2m, - próbki NW (o naturalnej wilgotności): próbki kontrolne z gruntów spoistych, - pobieranie, jeżeli będzie to możliwe próbek NNS z gruntów spoistych miękko plastycznych i plastycznych oraz z gruntów zalegających na kontakcie z utworami skalistymi nie zależnie od ich stanu. 6.2. Próbki gruntów do badań fizyczno - mechanicznych należy pobierać zgodnie z obowiązującymi zasadami. 6.3. Próbki do badań geotechnicznych skał zostaną pobrane z rdzeni wiertniczych składowanych w skrzynkach odpowiednio opisanych i zabezpieczonych. 6.4. Próbki wody winny być pobrane do butelek lub słoików szczelnie zamkniętych. 7. w odległości ok. 1,0 m od otworu geotechnicznego wykonania w gruntach czwartorzędowych sond cpt, lub cptu o głębokości ok.15 m. (do stropu zalegania osadów triasu) (6 - 8 sond do 15 metrów) 8. po odwierceniu otworów i pobraniu rdzeni otwór powinien zostać zlikwidowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z likwidacji otworu należy sporządzić - /Kartę likwidacji otworu wiertniczego/ załączone do protokołu. 9. sporządzenia dokumentacji Geologiczno - Inżynierska, która powinna zawierać: - mapę sytuacyjną - mapę dokumentacyjną wierceń, - mapę geologiczno inżynierską terenu badań, - karty otworów geologicznych, - karty sondowań, - fotografie rdzeni wiertniczych - przekroje geologiczno inżynierskiej - wyniki badań geofizycznych, przekroje, wskazania ewentualnych rozluźnień górotworu oraz głębokości zalegania pustek wraz z interpretacją wyników, - wydzielenie warstw geotechnicznych, - zestawieniem tabelaryczne parametrów fizyko - mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych, - wyniki badań laboratoryjnych próbek, - wnioski, zalecenia i interpretację badań pod kątem: a) przyczyn powstania zapadlisk, b) dalszej przydatności terenu pod osadnikami (w aspekcie jego zagospodarowania), c) przywrócenia osadników do stanu poprzedniego. - kartę informacyjną dokumentacji geologiczno - inżynierskiej - zalecany sposób usunięcia powstałych zapadlisk. Dokumentacja winna zostać sporządzona w 6 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 6 egzemplarzach w formie elektronicznej zapisanej na odpowiednim nośniku danych - płyta CD. 10. Opracowania dokumentacji Geologiczno - Inżynierskiej oraz zatwierdzenie jej w drodze Decyzji w odpowiednim organie administracji geologicznej. II. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mapę do sporządzenia projektu prac geologicznych oraz materiały archiwalne będące w jego posiadaniu jak również dokumentację fotograficzną. III. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni tytułem wizji lokalnej teren będący przedmiotem badań dnia 9 sierpnia 2012r. o godz. 13:30.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713519105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z form określonych w § 45 ust. 6 ustawy. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy numer: Alior Bank 21 2490 0005 0000 4600 6762 0979 z dopiskiem: /Wadium - Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej/. Sygn. sprawy PN/3/2012 / 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, należy przedłożyć oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty. UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy zdeponować w Głównej Księgowej Centralnej Pompowni /Bolko/ Sp. z o.o., Pani Beaty Bartoszek (budynek administracyjny Pumech Orzeł Sp. z o.o., Bytom ul. Siemianowicka 98, II piętro) w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię dokumentu, o którym mowa potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/ przez Wykonawcę wraz z datą potwierdzenia, należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisami pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 12. Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą. Przedłużenie okresu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie powyższego ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom. 13. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych albo w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.), w treści tych dokumentów musi być zawarty zapis, że podmiot udzielający poręczenia/gwarancji, zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz na pierwsze żądanie (tj. bez dokonywania dodatkowej weryfikacji) Zamawiającego do wypłaty na jego rzecz wadium w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia żądania. W przypadku braku powyższego zapisu, wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpbolko.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach