Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Żywieckiego

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, Krasińskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 605 000, , fax. 338 605 083
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  Krasińskiego 13
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 338 605 000, , fax. 338 605 083
  REGON: 72198049000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zywiec.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Żywieckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Żywieckiego obejmującej: a) wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133, poz. 872 ze zm.). b) wykonanie podziałów działek, wznowienia granic do przeniesienia własności i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Żywieckiego, zwrotu nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela, c) wyznaczenie służebności drogi koniecznej w następującym zakresie: - wykonanie wznowienia granicy działki od jednego punktu granicznego – ilość usług: 15 punktów - wykonanie podziału jednej działki na dwie działki – ilość usług: 72 podziały - wykonanie każdego następnego wydzielenia w obrębie tej samej działki – ilość usług: 101 podziałów - wyznaczenie służebności drogi koniecznej – ilość usług: 1 służebność; Ilość usług podana przez Zamawiającego w ust. 1 jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznego zapotrzebowania na usługi może odbiegać od ilości wskazanych w ust. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie wykonanych usług oraz zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie wykonanych usług, w oparciu o składane przez Zamawiającego zapotrzebowanie. 2. W ramach jednego zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać określoną usługę opisaną w ust. 1, przy czym wszystkie dokumenty zlecone do wykonania regulacji stanu prawnego w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133, poz. 872 ze zm.) powinny posiadać adnotację, że zostały wykonane w trybie tych przepisów i stan uwidoczniony na mapie jest zgodny ze stanem faktycznym na dzień 31.12.1998 r., natomiast dokumenty wykonane do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości powinny zawierać informację, jakim oznaczeniom obecnie odpowiada wywłaszczona nieruchomość. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia przekazany był w wersji papierowej po 2 egzemplarze. 4. Wykonawca, w toku prac geodezyjnych, zobowiązany jest do dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz przedstawienia do konsultacji poszczególnych etapów prac. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzania i przedstawiania Zamawiającemu informacji o stanie realizacji przedmiotu umowy. 5. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowując postanowienia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.), ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1916 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do powołanych ustaw. 6. Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą wykonywane przez osoby zatrudniane przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 7. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać okres dłuższy, zgodnie z treścią Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do Specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji i rękojmi, bądź też zaznaczy więcej niż jeden okres gwarancji i rękojmi – Zamawiający przyjmie najkrótszy wymagany okres gwarancji i rękojmi wynoszący 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do Specyfikacji Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty o których mowa w pkt IV.4, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji), 2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach