Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej Bramy Głównej, w tym fotografii cyfrowych oraz opracowanie dokumentacji pochodnej

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48225442700 , fax. +48228423116
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225442700, fax. +48228423116
  REGON: 01095603800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow-palac.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej Bramy Głównej, w tym fotografii cyfrowych oraz opracowanie dokumentacji pochodnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji fotogrametrycznej Bramy Głównej, w tym fotografii cyfrowych oraz opracowanie dokumentacji pochodnej. 2) Zakres usługi obejmuje: a) Etap I – prace pomiarowe wykonywane na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie b) Etap II – przetworzenie, opracowanie i analiza jakościowa danych pomiarowych i produktów oraz przekazanie źródłowych danych pomiarowych i wynikowej dokumentacji inwentaryzacyjnej 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 4) Wzór umowy zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach