Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 277 35 00 , fax. 22 277 35 67
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  ul. Trakt Lubelski 353
  04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 277 35 00, fax. 22 277 35 67
  REGON: 010836340
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-wawer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m3], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 [kPa] obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy – wykaz obiektów zawiera załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia 3.3. Przewidywane roczne ilości gazu ziemnego objęte zamówieniem dla wszystkich obiektów ZGN Wawer wynosi w jednostkach przeliczeniowych 5579000 kWh. 3.4.Adresy poszczególnych lokalizacji, numery punktu poboru, moce umowne, dotychczasowe taryfy oraz miesięczne zapotrzebowania przedstawiono w ujęciu tabelarycznym – Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. (Przedstawione ilości gazu są wartościami szacunkowymi i mają charakter informacyjny służący wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zakupnego gazu wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i faktycznego jego zużycia w okresie obowiązywania umowy.) 3.5. Jakość dostarczanego gazu powinna być zgodna z „Polska Norma PN-C-04750 Paliwa gazowe”. Powyższa norma określa ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech sprzedawanego gazu. Za jakość paliwa odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu zgodnie z §30 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Zasady świadczenia usług dystrybucji określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE). Wobec tego IRiESD wyznacza standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech dystrybucji gazu. 3.6. Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego Dostawca zobowiązany jest do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie ewentualnego odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. 3.7. Przewidywany roczny pobór gazu ziemnego ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Dostawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu. 3.8.Zamawiający wymaga, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się co miesiąc, na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen określonych w ofercie Wykonawcy 3.9. Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony od akcyzy za wyroby gazowe (zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. 3.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 3.12.Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części robót, wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w poz. 8 formularza ofertowego oraz poprzez podanie w poz. 9 nazw, adresów podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 3.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7. 3.14.Na wniosek Zamawiajacego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie obiektów (punktów poboru energii) w ramach każdej z grup taryfowych wymienionych w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia. 3.15.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach