Przetargi.pl
Wykonanie czynności, związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GUBAŁÓWKA I oraz dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH- w Zakopanem.

Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34500 Zakopane, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 20 20 448, , fax. 182 020 448
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13
  34500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 18 20 20 448, , fax. 182 020 448
  REGON: 65494800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie czynności, związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GUBAŁÓWKA I oraz dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH- w Zakopanem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.Przedmiot zamówienia: wykonanie czynności, związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GUBAŁÓWKA I oraz dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH- w Zakopanem. 3.1. Zadanie nr I: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności, związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GUBAŁÓWKA I w Zakopanem (zwanej dalej „zmianą planu”), nazwane łącznie przedmiotem umowy. 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na zasadach określonych w umowie, w granicach określonych uchwałą Nr XLVI/672/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GUBAŁÓWKA I w Zakopanem (powierzchnia ok 185,33 ha) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3. Przedmiot umowy stanowią w szczególności następujące czynności: 1) sporządzenie projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GUBAŁÓWKA I w Zakopanem; 2) sporządzenie załącznika graficznego do ww. uchwały w postaci rysunku zmiany planu; 3) sporządzenie załącznika do ww. uchwały w postaci rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu; 4) sporządzenie załącznika do ww. uchwały w postaci rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 5) sporządzenie uzasadnienia do ww. uchwały; 6) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko skutków uchwalenia przedmiotowej zmiany planu; 7) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia przedmiotowej zmiany planu; 8) udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem przedmiotowej zmiany planu, obejmujących w szczególności: a) sporządzenie projektów wszelkich pism i dokumentów koniecznych do prowadzenia procedury opracowania przedmiotowej zmiany planu, rozdzielników do ww. pism i dokumentów, załączników do ww. pism i dokumentów, koncepcji i roboczych rysunków projektu przedmiotowej zmiany planu, wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w przypadku takiej konieczności, przygotowanie materiałów do wyłożenia projektu przedmiotowej zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu – w ilości wskazanej przez Zamawiającego (wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym), b) wprowadzanie korekt do projektu przedmiotowej zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych, wynikających z procedury ustawowej sporządzenia zmiany planu, jak również wynikających z wytycznych, uwag i wniosków własnych Zamawiającego, c) uczestnictwo w (maksymalnie dwóch z każdego rodzaju):  posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Zakopanem,  dyskusjach publicznych na etapie wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu,  posiedzeniach Komisji Urbanistyki i Rozwoju Rady Miasta Zakopane,  sesjach Rady Miasta Zakopane, na których uchwalana będzie zmiana planu, d) uczestnictwo, na życzenie Zamawiającego, w (maksymalnie dwóch z każdego rodzaju) spotkaniach roboczych, nieuwzględnionych w Załączniku nr 1 do umowy:  z Zamawiającym,  z Radą Miasta Zakopane,  z mieszkańcami, e) przygotowanie i skompletowanie dokumentacji prac planistycznych, niezbędnej do przekazania wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą, przepisami prawnymi i normami. 6. Odpowiedzialność za poprawne i zgodne z przepisami prawnymi wykonanie przemiotu umowy leży po stronie Wykonawcy. 7. Wykonawca wykona przedmiot umowy w formie analogowej (papierowej) oraz w formie cyfrowej. Część cyfrowa graficzna zostanie sporządzona jako zapis w formie umożliwiającej odczytanie i wydrukowanie każdego ze zbioru elementów określonej grupy tematycznej (niezależne pliki) oddzielnie lub kilku plików razem z zachowaniem założonej kolejności ich wyświetlania, w programie, który umożliwia wymianę danych w standardach GIS. 8. Projekt przedmiotowej zmiany planu, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289, poz 1699), zostanie sporządzony w formacie XML z uwzględnieniem specyfiki programu. W przypadku zmiany przepisów cyt. rozporządzenia w trakcie wykonania umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w sporządzanym projekcie przedmiotowej zmiany planu. 9. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest przekazanie projektu przedmiotowej zmiany planu końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym, w następującej formie: 1) analogowej (papierowej), w tym: a) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu (w kolorze) jako odpowiednio oprawionej mapy ściennej na „twardym podkładzie”, sporządzony w skali zgodnej ze skalą rysunku zmiany planu, b) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu (w kolorze) w formie „luźnej” zrolowanej, sporządzony w skali zgodnej ze skalą rysunku zmiany planu, c) 5 egzemplarzy rysunku zmiany planu (w kolorze) w formie „luźnej” złożonej do formatu A4, sporządzonych w skali zgodnej ze skalą rysunku zmiany planu, d) 1 oprawiony egzemplarz wydruku uchwały z formatu XML (po otrzymaniu od Zamawiającego uchwalonej i podpisanej uchwały w wersji elektronicznej), e) 2 oprawione egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko (z częścią graficzną), f) 2 oprawione egzemplarze prognozy finansowej; 2) 1 teczka w „twardej okładce”, zawierająca oprawione opracowania w formie analogowej: a) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu (w kolorze), w formie „luźnej” złożonej do formatu A4, sporządzony w skali zgodnej ze skalą rysunku zmiany planu, b) 1 oprawiony egzemplarz wydruku uchwały z formatu XML (po otrzymaniu od Zamawiającego uchwalonej i podpisanej uchwały w wersji elektronicznej), c) 1 oprawiony egzemplarz prognozy oddziaływania na środowisko (z częścią graficzną), d) 1 oprawiony egzemplarz prognozy finansowej; 3) cyfrowej na płycie CD, w tym: a) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu w formacie umożliwiającym wymianę danych w standardach GIS, sporządzony jako zapis w formie umożliwiającej odczytanie i wydrukowanie każdego ze zbioru elementów określonej grupy tematycznej (niezależne pliki) oddzielnie lub kilku plików razem z zachowaniem założonej kolejności ich wyświetlania, b) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu w formacie PDF, c) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu w formacie JPEG, d) 1 egzemplarz uchwały w formacie XML (po otrzymaniu od Zamawiającego uchwalonej i podpisanej uchwały w wersji elektronicznej), e) 1 egzemplarz uchwały w formacie PDF, f) 1 egzemplarz uchwały w formacie DOC, g) 1 egzemplarz prognozy oddziaływania na środowisko (z częścią graficzną) w formacie PDF, h) 1 egzemplarz prognozy finansowej w formacie PDF; 4) 2 egzemplarze dokumentacji formalno-prawnej sporządzenia przedmiotowej zmiany planu miejscowego (oryginały i kopie) w segregatorach. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji na wykonaną zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. 3.2. Zadanie nr II: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności, związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH (zwanej dalej „zmianą planu”), nazwane łącznie przedmiotem umowy. 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na zasadach określonych w niniejszej umowie, w granicach określonych uchwałą Nr LV/799/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH (o powierzchni około 0,0847 ha), zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3. Przedmiot umowy stanowią w szczególności następujące czynności: 1) sporządzenie projektu uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH; 2) sporządzenie załącznika graficznego do ww. uchwały w postaci rysunku zmiany planu; 3) sporządzenie załącznika do ww. uchwały w postaci rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu; 4) sporządzenie załącznika do ww. uchwały w postaci rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 5) sporządzenie uzasadnienia do ww. uchwały; 6) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko skutków uchwalenia przedmiotowej zmiany planu; 7) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia przedmiotowej zmiany planu; 8) udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem przedmiotowej zmiany planu, obejmujących w szczególności: a) sporządzenie projektów wszelkich pism i dokumentów koniecznych do prowadzenia procedury opracowania przedmiotowej zmiany planu, rozdzielników do ww. pism i dokumentów, załączników do ww. pism i dokumentów, koncepcji i roboczych rysunków projektu przedmiotowej zmiany planu, przygotowanie materiałów do wyłożenia projektu przedmiotowej zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu – w ilości wskazanej przez Zamawiającego (wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), b) wprowadzanie korekt do projektu przedmiotowej zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych, wynikających z procedury ustawowej sporządzenia zmiany planu, jak również wynikających z wytycznych, uwag i wniosków własnych Zamawiającego, c) uczestnictwo w (maksymalnie dwóch z każdego rodzaju):  posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Zakopanem,  dyskusjach publicznych na etapie wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu,  posiedzeniach Komisji Urbanistyki i Rozwoju Rady Miasta Zakopane,  sesjach Rady Miasta Zakopane, na których uchwalana będzie zmiana planu, d) uczestnictwo, na życzenie Zamawiającego, w (maksymalnie dwóch z każdego rodzaju) spotkaniach roboczych, nieuwzględnionych w Załączniku nr 1 do umowy:  z Zamawiającym,  z Radą Miasta Zakopane,  z mieszkańcami, e) przygotowanie i skompletowanie dokumentacji prac planistycznych, niezbędnej do przekazania wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą, przepisami prawnymi i normami. 6. Odpowiedzialność za poprawne i zgodne z przepisami prawnymi wykonanie przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy. 7. Wykonawca wykona przedmiot umowy w formie analogowej (papierowej) oraz w formie cyfrowej. Część cyfrowa graficzna zostanie sporządzona jako zapis w formie umożliwiającej odczytanie i wydrukowanie każdego ze zbioru elementów określonej grupy tematycznej (niezależne pliki) oddzielnie lub kilku plików razem z zachowaniem założonej kolejności ich wyświetlania, w programie, który umożliwia wymianę danych w standardach GIS. 8. Projekt przedmiotowej zmiany planu, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289, poz 1699), zostanie sporządzony w formacie XML z uwzględnieniem specyfiki programu. W przypadku zmiany przepisów cyt. rozporządzenia w trakcie wykonania umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w sporządzanym projekcie przedmiotowej zmiany planu. 9. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest przekazanie projektu przedmiotowej zmiany planu końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym, w następującej formie: 1) analogowej (papierowej), w tym: a) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu (w kolorze) jako odpowiednio oprawionej mapy ściennej na „twardym podkładzie”, sporządzony w skali zgodnej ze skalą rysunku zmiany planu, b) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu (w kolorze) w formie „luźnej” zrolowanej, sporządzony w skali zgodnej ze skalą rysunku zmiany planu, c) 5 egzemplarzy rysunku zmiany planu (w kolorze) w formie „luźnej” złożonej do formatu A4, sporządzonych w skali zgodnej ze skalą rysunku zmiany planu, d) 1 oprawiony egzemplarz wydruku uchwały z formatu XML (po otrzymaniu od Zamawiającego uchwalonej i podpisanej uchwały w wersji elektronicznej), e) 2 oprawione egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko (z częścią graficzną), f) 2 oprawione egzemplarze prognozy finansowej; 2) 1 teczka w „twardej okładce”, zawierająca oprawione opracowania w formie analogowej: a) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu (w kolorze), w formie „luźnej” złożonej do formatu A4, sporządzony w skali zgodnej ze skalą rysunku zmiany planu, b) 1 oprawiony egzemplarz wydruku uchwały z formatu XML (po otrzymaniu od Zamawiającego uchwalonej i podpisanej uchwały w wersji elektronicznej), c) 1 oprawiony egzemplarz prognozy oddziaływania na środowisko (z częścią graficzną), d) 1 oprawiony egzemplarz prognozy finansowej; 3) cyfrowej na płycie CD, w tym: a) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu w formacie umożliwiającym wymianę danych w standardach GIS, sporządzony jako zapis w formie umożliwiającej odczytanie i wydrukowanie każdego ze zbioru elementów określonej grupy tematycznej (niezależne pliki) oddzielnie lub kilku plików razem z zachowaniem założonej kolejności ich wyświetlania, b) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu w formacie PDF, c) 1 egzemplarz rysunku zmiany planu w formacie JPEG, d) 1 egzemplarz uchwały w formacie XML (po otrzymaniu od Zamawiającego uchwalonej i podpisanej uchwały w wersji elektronicznej), e) 1 egzemplarz uchwały w formacie PDF, f) 1 egzemplarz uchwały w formacie DOC, g) 1 egzemplarz prognozy oddziaływania na środowisko (z częścią graficzną) w formacie PDF, h) 1 egzemplarz prognozy finansowej w formacie PDF; 4) 2 egzemplarze dokumentacji formalno-prawnej sporządzenia przedmiotowej zmiany planu miejscowego (oryginały i kopie) w segregatorach. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji na wykonaną zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. (Numeracja przeniesiona z siwz)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz 2.Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do niniejszej siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ( dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 4. Do oferty należy załączyć wykaz należycie wykonanych przez osobę wskazaną w ofercie jako Głównego Projektanta Planu , planów zagospodarowania lub ich zmian wykonanych okresie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od upływu terminu składania ofert- brak tego wykazu skutkować będzie otrzymaniem przez wykonawcę 0 punktów w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej- Doświadczenie planistyczne osoby wyznaczonej do realizacji zadania, która będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta Planu – 20 %

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach