Przetargi.pl
Wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części białej oraz części szarej

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34700 Rabka-Zdrój, Dietla
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
  Dietla 5
  34700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
  REGON: 29795100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scru.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części białej oraz części szarej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części białej oraz części szarej, dla Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówie¬nia „Formularz cenowy” oraz załączniku 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia”. Niniejsze zamówienie podzielone zostało na 2 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dwóch pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Termin realizacji do 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku późniejszego terminu dostawy sprzętu komputerowego. Wdrożenie: 15 dni roboczych po 7 godzin dziennie – PAKIET 1 Wdrożenie: 7 dni roboczych po 7 godzin dziennie – PAKIET 2 Okres gwarancji od momentu protokolarnego odbioru zrealizowanego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: Oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia i potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia . W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy także w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach