Przetargi.pl
Wykonanie bieżącej obsługi (bieżących napraw) i konserwacji w budynkach placówek oświatowych będących własnością gminy Tychy

Prezydent Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7763333 , fax. (032) 7763344
 • Data zamieszczenia: 2014-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tychy
  Al. Niepodległości 49 49
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (032) 7763333, fax. (032) 7763344
  REGON: 00051592200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie bieżącej obsługi (bieżących napraw) i konserwacji w budynkach placówek oświatowych będących własnością gminy Tychy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa i konserwacja w budynkach placówek oświatowych będących własnością gminy Tychy z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Bieżąca obsługa i konserwacja w budynkach placówek oświatowych będących własnością gminy Tychy wyszczególnionych w załączniku nr 6a do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa i konserwacja mająca na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków placówek oświatowych, w tym m.in. instalacji wodociągowej od wodomierza do odbiorników wraz z tymi odbiornikami w obiekcie, utrzymanie w pełnej sprawności instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej od pierwszej studzienki kanalizacyjnej (od strony budynku) do urządzeń sanitarnych i wpustów dachowych wraz z tymi wpustami i urządzeniami, rynien wraz z rurami spustowymi, instalacji gazowej, instalacji c.o. stacji wymienników, kotłowni gazowych, węzłów cieplnych, instalacji elektrycznej, części budowlanej (obejmującej roboty ślusarskie, stolarsko-szklarskie, dekarskie, murarsko-tynkarskie i inne). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Zadanie nr 2 Bieżąca obsługa i konserwacja w budynkach placówek oświatowych będących własnością gminy Tychy wyszczególnionych w załączniku nr 7a do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa mająca na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków placówek oświatowych, w tym m.in. instalacji wodociągowej od wodomierza do odbiorników wraz z tymi odbiornikami w obiekcie, utrzymanie w pełnej sprawności instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej od pierwszej studzienki kanalizacyjnej (od strony budynku) do urządzeń sanitarnych i wpustów dachowych wraz z tymi wpustami i urządzeniami, rynien wraz z rurami spustowymi, instalacji gazowej, instalacji c.o. stacji wymienników, kotłowni gazowych, węzłów cieplnych, instalacji elektrycznej, części budowlanej (obejmującej roboty ślusarskie, stolarsko-szklarskie, dekarskie, murarsko-tynkarskie i inne). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507600000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie 1 - 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 PLN) Zadanie 2 - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 PLN) 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKO Bank Polski S.A. 73 1020 2528 0000 0902 0267 5213 Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): BPKOPLPW b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na Gminę Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Niniejszy dokument należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne/jednostki-organizacyjne-urzedu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach