Przetargi.pl
Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej na terenie Gminy Żnin

Gmina Żnin ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. 700-lecia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 031 301 , fax. 523 031 103
 • Data zamieszczenia: 2021-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żnin
  ul. 700-lecia 39
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 031 301, fax. 523 031 103
  REGON: 92351222000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umznin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej na terenie Gminy Żnin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe nawierzchni dróg gruntowych lub tłuczniowych na wyznaczonych przez Zamawiającego odcinkach położonych na terenie Gminy Żnin, który swoim zakresem obejmuje: 2.1 Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych poprzez: • ścięcie zawyżonego pobocza z odwozem materiału • mechaniczne wykonanie koryta do głębokości 10 cm z ziemią do wykorzystania jako pobocze gruntowe • mechaniczne profilowanie równiarką i zagęszczenie istniejącego podłoża (nadania profilu podłużnego i poprzecznego drogi) • zakup, transport i ułożenie warstwy odsączającej z piasku wraz z zagęszczeniem • ułożenie rozściełaczem górnej warstwy z tłucznia wraz z zagęszczeniem • ręczne plantowanie i uzupełnienie pobocza gruntowego Przedmiotowa konserwacja nawierzchni wykonywana będzie z zastosowaniem jednej poniższych grubości kruszywa: a) h=10 cm po zagęszczeniu b) h=15 cm po zagęszczeniu c) h=15 cm wraz z warstwą odsączającą piasku h=10 cm po zagęszczeniu Szacunkowa ilość powierzchni do remontu łącznie ok 5.700,00 m2. 2.2 Roboty, które mogą wystąpić przy bieżącej konserwacji drogi gminnej – regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych w pasie drogowym: • regulacja pionowa włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej • regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych • regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego • regulacja pionowa studzienki telefonicznej Szacunkowa ilość urządzeń do regulacji: 5 szt. 2.3 Uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniem przy użyciu równiarki oraz mechanicznym zagęszczeniem walcem: • mechaniczne profilowanie drogi równiarką wraz z rozłożeniem tłucznia równiarką (moc równiarki min. 100 KM) • mechaniczne zagęszczanie drogi walcem wibracyjnym Szacunkowa ilość tłucznia: 6000 ton. Szacowana ilość powierzchni do profilowania nawierzchni równiarką oraz mechanicznego zagęszczenia walcem: 40.000,00 m2. 2.4 W przypadku konieczności odrębnego wykonania usługi równiarką lub walcem albo zakupu tłucznia odrębnie, ceną jednostkową obowiązującą będzie cena podana za ten rodzaj usługi wyszczególniona w formularzu ofertowym, w odniesieniu do wykonania bieżącej konserwacji dróg gminnych – nawierzchnia tłuczniowa o grubości = 15 cm + 10 cm warstwy odsączającej z piasku, co stanowi odzwierciedlenie kosztów jednostkowych na podstawie przedłożonego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową (zgodnie z pkt 2.1.ppkt c powyżej). Zamawiający przewiduje, że zakres zamówienia może ulec zwiększeniu do 40% lub zmniejszeniu do 40 % i nie może to stanowić podstawy do kierowania wobec Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym finansowych. Zamawiający wymaga wyszczególnienia na każdej z faktur odrębnie materiału - tłucznia, który został wbudowany na danym odcinku drogi w danej miejscowości (np. Brzyskorzystew - 10 t). Cena materiału będzie zgodna z kosztorysem ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty przetargowej. Szczegółowe parametry: Materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny np.: melafir, gabro, granit, amfibolit, sjenit lub o podobnych parametrach technicznych, frakcja 0-31,5 mm zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Dostarczony materiał nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów, śmieci, drewna i innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach każdej z dostaw potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu – certyfikatu potwierdzającego klasę tłucznia. Z uwagi na fakt, iż prace będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu usługi musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników drogi oraz przestrzegać zasad BHP. Powyższe roboty planuje się wykonać na drogach gminnych - gruntowych na terenie gminy Żnin. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przystąpić do realizacji wskazanych przez Wykonawcę robót najpóźniej w ciągu 72 godzin od otrzymania polecenia wykonania przedmiotu umowy. Zastrzega się dyspozycyjność sprzętu na każde żądanie Zamawiającego najpóźniej w ciągu 72 godzin w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 16.11.2021 r., wg potrzeb Zamawiającego. Sprzęt musi być sprawny i w gotowości do wykonania robót i usług zgodnie z umową. Zakres rzeczowy napraw dróg, będących przedmiotem umowy, oraz informację o miejscu planowanych robót przekazywane będą na bieżąco Wykonawcy pisemnie, e-mailem. Wykonawca będzie realizował poszczególne naprawy dróg na podstawie zleceń dokonanych przez Zamawiającego. Rozliczenie robót i usług związanych z naprawą dróg gruntowych odbywać się będzie po wykonaniu danego zakresu robót i sporządzeniu protokołu odbioru napraw dróg według faktycznie wykonanych jednostek. Warunki płatności: faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SWIZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach