Przetargi.pl
Wykonanie badania społecznego na temat „Społeczne postrzeganie działań Zarządu Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju regionu"

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 65057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 684 565 404
 • Data zamieszczenia: 2017-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7
  65057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, fax. 684 565 404
  REGON: 97077008900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie badania społecznego na temat „Społeczne postrzeganie działań Zarządu Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju regionu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie badania społecznego na temat „Społeczne postrzeganie działań Zarządu Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju regionu”. 2.Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć Harmonogram prac w formie opisowo – graficznej zawierającej nazwy oraz planowanie rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych etapów zadań cząstkowych, minimum w układzie miesięcznym. Harmonogram będzie stanowić kryterium oceny ofert (zgodnie z Rozdziałem XXV SIWZ). UWAGA: Niezłożenie wraz z ofertą Harmonogramu nie będzie podlegało uzupełnieniu, a oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach