Przetargi.pl
Wykonanie analizy pt. Analiza państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw w zakresie modernizacji samolotu AN- 2 i wznowienia produkcji nowych samolotów AN- 2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 460 36 00 , fax. 22 460 37 31
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  ul. Wołoska 7 7
  02-675 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 460 36 00, fax. 22 460 37 31
  REGON: 00674641000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie analizy pt. Analiza państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw w zakresie modernizacji samolotu AN- 2 i wznowienia produkcji nowych samolotów AN- 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie analizy pt. Analiza państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw w zakresie modernizacji samolotu AN- 2 i wznowienia produkcji nowych samolotów AN- 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712410009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.arp.com.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach