Przetargi.pl
Wykonanie adaptacji pomieszczenia technicznego PGE Narodowego na potrzeby pomieszczenia kasowego.

PL.2012+ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-901 Warszawa, al. Ks. J. Poniatowskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 781699955
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PL.2012+ Sp. z o.o.
  al. Ks. J. Poniatowskiego 1
  03-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 781699955
  REGON: 141171910
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pgenarodowy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie adaptacji pomieszczenia technicznego PGE Narodowego na potrzeby pomieszczenia kasowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie adaptacji architektoniczno-technicznej istniejącego pomieszczenia technicznego (B3.910) mieszczącego się na poziomie parkingu B3 PGE Narodowego na potrzeby pomieszczenia kasowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 57 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we wskazanym zakresie,b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we wskazanym zakresie,c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykazując posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł,d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku we wskazanym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach