Przetargi.pl
Wykonanie 21 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta Lublin w celu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału, stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa - III części.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4663000, fax. 81 4663001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie 21 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta Lublin w celu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału, stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa - III części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.Zakres zamówienia obejmuje: I część - wykonanie 21 operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta Lublin, w celu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, określenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji i ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, II część - wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału, stanowiącego własność Skarbu Państwa, wynoszącego 3/18 części w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lublinie w pobl. ul. Zemborzyckiej, oznaczonej jako działki: nr 26 o pow. 3905 m2 i nr 27/3 o pow. 1550 m2 (obr. 43, ark. 28) objętej KW nr 287132, w celu sprzedaży, III część - wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego wraz z uproszczoną inwentaryzacją stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Lublinie przy ul. I Armii WP 3/27a, w celu sprzedaży. Sporządzony operat szacunkowy wyceny mieszkania powinien wskazywać wartość lokalu oraz wartość ułamkowej części gruntu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713190007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach