Przetargi.pl
Transport uczniów po zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa Twoją szansą

Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 25 7553169 , fax. 25 b7553169
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie
  ul. Cmentarna 6 6
  21-412 Adamów, woj. lubelskie
  tel. 25 7553169, fax. 25 b7553169
  REGON: 71158572800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport uczniów po zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa Twoją szansą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu uczniów do ich miejsca zamieszkania, po dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie, w ramach projektu pn Zasadnicza Szkoła Zawodowa Twoją szansą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie Umowy nr 1029/POKL.09.02.00-06-110/12-00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zswadamowie.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach