Przetargi.pl
Wyk wielobranżowej dok projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-006 Bydgoszcz, Gdańska 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
  Gdańska 4
  85-006 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 092554209
 • Adres strony internetowej zamawiającego: muzeum.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyk wielobranżowej dok projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów wchodzących w skład strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu w ramach zadania : FABRYKA KULTURY - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW DAG FABRIK BROMBERG
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ,2. spełniają warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w SWZ.3. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;4.zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:4.1 w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie: jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę budynku , o wartości wykonanej usługi minimum 100.000,00 złotych brutto ; Okres określony w warunku liczy się wstecz od dnia , w którym upływa termin składania ofert.4.2 skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika zespołu projektowego, którego doświadczenie będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium oceny ofert: „Doświadczenie Kierownika zespołu projektowego”,b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,c) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;d) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,e) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,f) jedna osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.4.2.1 W przypadku osób , które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 220, ze zmianami).4.2.2. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 osobę więcej niż jednego z ww. uprawnień.5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lubzawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nieposiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznychinteresów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowychwykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywnywpływ na realizację zamówienia2. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez zamawiającego, wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu.7. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy w przypadkach określonych w uPzp.8. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnia.9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciuo złożone przez wykonawcę oświadczenia/dokumenty wymienione w Rozdziale VI niniejszej SWZ.UWAGA nr 1:W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają zamówienie do realizacji których te zdolności są wymagane.UWAGA nr 2:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże spełnianie warunku. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy spełniający powyższy warunek udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).UWAGA nr 3:Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w ust.2 pkt.1 i 2 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.UWAGA:Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach