Przetargi.pl
Wydzielenie łazienek i wykonanie centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na pięć części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2020-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydzielenie łazienek i wykonanie centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie w podziale na pięć części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie łazienek i wykonanie centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na pięć części: 1) Część 1 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Szarotki 12 i zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku przy ul. Szarotki 14. 2) Część 2 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku przy ul. Pięknej 7i zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Krzywoustego 49. 3) Część 3 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 28 w budynku przy ul. Pocztowej 40 i zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Krzywoustego 13. 4) Część 4 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 i w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Krakowskiej 32a. 5) Część 5 – Wydzielenie łazienek wraz z robotami towarzyszącymi, w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Szarotki 14, i niezasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku przy ul. Jana Kazimierza 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1) dla Części 1 zamówienia – 3 044,00 zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści cztery złote), 2) dla Części 2 zamówienia – 2 720,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych), 3) dla Części 3 zamówienia – 2 979,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych), 4) dla Części 4 zamówienia – 2 426,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych), 5) dla Części 5 zamówienia – 3 392,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 9, przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach