Przetargi.pl
Wyburzenie budynku byłej kotłowni olejowej zlokalizowanej w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209 administrowanego przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Osady”

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Filaretów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  Filaretów 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
  REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyburzenie budynku byłej kotłowni olejowej zlokalizowanej w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209 administrowanego przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Osady”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wyburzeniu budynku byłej kotłowni olejowej wyłączonej z użytkowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów porozbiórkowych, przy ul. Katowickiej 207, 209 w Tychach, którym w imieniu Zamawiającego administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoją jednostkę organizacyjną: ROM Nr I z siedzibą w Tychach przy ul. Arkadowej 9c.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1.1. Na zawartość oferty składa się: 10.1.2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 10.1.3. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 10.1.4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa; 10.1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 10.1.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.3. (jeżeli dotyczy); 10.1.7. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach