Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Centrum Psychiatrii w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-340 Katowice, ul. Korczaka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 038 400 , fax. 326 038 553
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Psychiatrii w Katowicach
  ul. Korczaka 27
  40-340 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 038 400, fax. 326 038 553
  REGON: 27620698600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpsychiatrii.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia na sale terapeutyczne w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności : zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych oraz z płytek ceramicznych i posadzek cementowych, zerwanie okładzin z masy lastrykowej, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, rozebranie izolacji z supremy, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, wykucie z muru ościeżnic, demontaż elementów wod-kan. co i wentylacji a także demontaż umywalek, zlewozmywaków, baterii umywalkowych i prysznicowych oraz wymianę gniazd wtyczkowych, łączników, przewodów wtynkowych i opraw oświetleniowych. Z uwagi na zawilgocenie murów przyziemia planuje się wykonanie poziomej iniekcji ciśnieniowej a także izolację termiczną i przeciwwilgociową posadzek przyziemia. Przekucie nowego otworu drzwiowego. Uzupełnienie ścian murowanych oraz w suchej zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych wraz z izolacją termiczną z wełny mineralnej. Wykonanie tynków na ścianach, posadzek cementowych oraz ułożenie okładziny z płytek gresowych dodatkowo na ścianach okładziny z SPM z tworzywa sztucznego celem zabezpieczenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. W nowych pomieszczeniach sanitarnych wykonanie zabudowy systemowej z płyt HPL wydzielającej prysznice i toalety. Planuje się założenie skrzydeł drzwiowych wraz z robotami malarskimi i wykończeniowymi. Montaż armatury sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. Wykonanie w pokojach pacjentów nowych szaf ubraniowych zabudowanych we wnękach. Wywóz i utylizacja gruzu. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w SIWZ ( przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ). Zaleca się, aby Wykonawca przed opracowaniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu robót. Roboty muszą być prowadzone w czynnym zakładzie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentom, personelowi zakładu i pracownikom Wykonawcy, oraz innym osobom przebywającym w rejonie robót. WZÓR WNIOSKU o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami opublikowany zostanie na stronie internetowej zamawiającego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wysokość zapłaty za wykonane zadanie określona zostanie za faktycznie wykonane roboty, na podstawie kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiającego. Oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składnia ofert. W dniu wysłania zaproszenia do zakwalifikowanych wykonawców, na stronie internetowej zostanie opublikowana SIWZ wraz z załącznikami. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 6 500,00 złotych (słownie : sześć tys. pięćset zł. 00/100). Wadium wnoszą Wykonawcy zaproszeni do składania ofert, przed ostatecznym terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków, o których mowa wyżej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.III.4 ogłoszenia: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach