Przetargi.pl
Wybór zespołu do opracowania materiałów dydaktycznych i programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem oraz wybór recenzentów

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, Pawińskiego 5A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225923450
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
  Pawińskiego 5A
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225923450
  REGON: 013285610
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckppip.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór zespołu do opracowania materiałów dydaktycznych i programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem oraz wybór recenzentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wybór przewodniczącego zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem, dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu.wybór 3 członków zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem, dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursuwybór recenzenta programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem, dla pielęgniarek i materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu.wybór recenzenta programu kursu specjalistycznego w opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem, dla pielęgniarek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80521000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolność techniczna lub zawodowa opisana w poszczególnych częściach2) dyspozycyjność do opracowania programu i materiałów dydaktycznychw ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy;3) możliwość udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach