Przetargi.pl
Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "POMAGAMY PRZETRWAĆ BEZDOMNOŚĆ (LBO)” – dostawy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 212 100 , fax. 767 212 115
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Legnicy
  pl. Słowiański 8
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 767 212 100, fax. 767 212 115
  REGON: 39064725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.legnica.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "POMAGAMY PRZETRWAĆ BEZDOMNOŚĆ (LBO)” – dostawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyposażenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "POMAGAMY PRZETRWAĆ BEZDOMNOŚĆ (LBO)", w tym: a) zakup bud ocieplonych dla psów - buda z przedsionkiem LUX średnia L – 20 sztuk b) zakup bud ocieplonych dla psów - buda z przedsionkiem LUX duża XL – 18 sztuk c) zakup materacy ortopedycznych dla psów: 120cm x 80cm x 19cm – 5 sztuk d) zakup stojaków regulowanych z miskami stalowymi dla psów 2 x 1,8 litra - 55 sztuk e) zakup tuneli zręcznościowych – 2 sztuki f) zakup płotków Agility ( stożki ) - 1 zestaw g) zakup klatek kennelowych – 2 sztuki h) zakup lampy bakteriobójczej na statywie – 1 sztuka i) zakup lampy bakteriobójczej sufitowej – 1 sztuka j) zakup lampy do wykonywania zabiegów – 1 sztuka k) zakup otoskopu wraz z zestawem diagnostycznym – 1 sztuka l) zakup stołu zabiegowego z szafką – 1 sztuka m) zakup stolika zabiegowego ze stali kwasoodpornej – 1 sztuka n) zakup stołu groomerskiego z podnośnikiem elektrycznym – 1 sztuka Wszystkie elementy wolne – nie mogą zawierać metali ciężkich. Wyposażenie gabinetu powinno być wykonane ze stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych o cechach odpornościowo-jakościowych równorzędnych dla stali szlachetnej. Wszystkie krawędzie elementów konstrukcyjnych powinny być zaokrąglone i wygładzone, a powierzchnie polerowane co zapewnia estetyczny wygląd i ułatwia utrzymanie higieny. Szczegółowy zakres zamówienia – określa załącznik nr 7 SIWZ - „Wykaz cen” oraz dokumentacja – Rozdział 4 – SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp. - czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność wyposażenia i urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233293-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2.000,00 PLN słownie dwa tysiące złotych. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – Rozdział Nr 1 siwz, 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) oświadczenia Wykonawcy - wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla wykonawców, 4) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg załącznika nr 2 do Instrukcji dla wykonawców; 5) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj. co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wyposażenia schroniska dla zwierząt lub gabinetu lub przychodni weterynaryjnej lub hurtowni lub sklepu itp. o wartości min. 30.000,- zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane - załącznik nr 3 do Instrukcji dla wykonawców, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 6) oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- wg załącznika nr 4 do Instrukcji dla wykonawców; 7) gwarancja jakości Wykonawcy - wg załącznika nr 6 do Instrukcji dla wykonawców; 8) wykaz cen - wg załącznika nr 7 do Instrukcji dla wykonawców; 9) oświadczenie - zgoda Wykonawcy na warunki zmian w umowie – wg załącznika nr 8 do Instrukcji dla wykonawców; 10) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO – wg załącznika nr 9 do Instrukcji dla wykonawców; 11) wypełniony i podpisany wzór umowy – Rozdział Nr 3 siwz; 12) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców; 13) w sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 22a w zakresie warunków określonych w pkt. V ppkt 1.3 Instrukcji dla wykonawców polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które określi w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego i 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego „Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale. Może ono być złożone w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa podpunktach 1), 2) i 3) powyżej. „Zobowiązanie innego podmiotu” powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę innego podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej zgodnie z art. 25 ust. 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach