Przetargi.pl
,,Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki,,.

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 655 443 644, , fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki,,.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przewozach uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Góra do następujących placówek oświatowych: CZĘŚĆ I Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna Trasa poranna: poniedziałek - Góra (5 uczniów) – Żarki (1 uczeń) – Czernina Dolna (2 uczniów) – Rydzyna – 34 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa popołudniowa: poniedziałek - Rydzyna – Góra (5 uczniów) – 24,4 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa poranna: wtorek – piątek - Góra (5 uczniów) – Rydzyna - 23,6 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa popołudniowa : wtorek – czwartek – Rydzyna – Góra (5 uczniów) – 24,4 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa popołudniowa: piątek – Rydzyna – Czernina Dolna (2 uczniów) – Żarki (1 uczeń) – Góra (5 uczniów) – 34,7 km (szacunkowa liczba kilometrów) Wykonawca musi zapewnić na czas całego przejazdu zindywidualizowaną opiekę pełnoletniego opiekuna, cechującego się umiejętnością pracy z uczniami z wielorakimi niepełnosprawnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową. Opieka nie może być sprawowana przez osobę kierującą pojazdem. Opiekunowie muszą dysponować certyfikatami/zaświadczeniami o ukończonych kursach pierwszej pomocy. Ponadto przewoźnik w stanie epidemii zobowiązany jest do spełnienia wszelkich zaostrzeń sanitarnych. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. CZĘŚĆ II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego we Wschowie, ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa Trasa poranna: Szedziec (1 uczeń) – Góra (2 uczniów) – Witoszyce (1uczeń) – Wschowa – 36,7 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa popołudniowa: Wschowa – Witoszyce (1 uczeń) – Góra (2 uczniów) – Szedziec (1 uczeń) – 37,1 km (szacunkowa liczba kilometrów) Wykonawca musi zapewnić na czas całego przejazdu zindywidualizowaną opiekę pełnoletniego opiekuna, cechującego się umiejętnością pracy z uczniami niepełnosprawnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową. Opieka nie może być sprawowana przez osobę kierującą pojazdem. Opiekunowie muszą dysponować certyfikatami/zaświadczeniami o ukończonych kursach pierwszej pomocy. Przewóz ucznia powinien być wykonywany pojazdem przystosowanym do przewozu osób i odbywać się zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). Samochód musi posiadać sprawną klimatyzacje oraz sprawne ogrzewanie. Przewoźnik musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania w całym okresie trwania zamówienia. Niedopuszczalne jest, aby Wykonawca nie posiadał choćby przez jeden dzień sprawnego środka transportu, bądź osoby z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia. Ponadto przewoźnik w stanie epidemii zobowiązany jest do spełnienia wszelkich zaostrzeń sanitarnych. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. CZĘŚĆ III Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w Lesznie, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie, Aleje Jana Pawła II nr 10, 64-100 Leszno. Trasa poranna: Wierzowice Wielkie (1 uczeń) – Góra (4 uczniów, w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich) – Leszno – 35,5 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa popołudniowa: Leszno – Góra (4 uczniów, w tym dwóch uczniów na wózkach inwalidzkich) – Wierzowice Wielkie (1 uczeń) – 34,9 km (szacunkowa liczba kilometrów) Przewóz dotyczy osób do 25 roku życia. Wykonawca musi zapewnić na czas całego przejazdu zindywidualizowaną opiekę pełnoletniego opiekuna, cechującego się umiejętnością pracy z uczniami z wielorakimi niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym, głębokim i znacznym w tym z niepełnosprawnością ruchową. Opieka nie może być sprawowana przez osobę kierującą pojazdem. Opiekunowie muszą dysponować certyfikatami/zaświadczeniami o ukończonych kursach pierwszej pomocy. Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu ucznia zaprowadzić go do szkoły/ośrodka i powierzyć pod opiekę pracownikowi szkoły/ośrodka, przy odwożeniu ze szkoły do domu - odebrać ucznia od pracownika szkoły/ośrodka. Powierzenie ucznia rodzicowi/opiekunowi prawnemu jest na bieżąco uzgadniane pomiędzy Wykonawcą a rodzicem/opiekunem prawnym. Przewóz uczniów powinien być wykonany specjalistycznym samochodem mieszczącym dwa wózki inwalidzkie, odpowiednio przygotowanym pod względem stanu technicznego i przystosowanym do osób niepełnosprawnych tj.: najazd lub winda z napędem elektrycznym oraz miejsca na bezpieczne mocowanie atestowanymi pasami osób na wózkach inwalidzkich, podłoga antypoślizgowa. Przewóz ucznia powinien być wykonywany pojazdem przystosowanym do przewozu osób i odbywać się zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). W przypadku zgłoszenia nieobecności wszystkich uczniów z danej miejscowości, koszty dowozu powinny być każdorazowo odpowiednio obniżane. Ponadto przewoźnik w stanie epidemii zobowiązany jest do spełnienia wszelkich zaostrzeń sanitarnych. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. Dotyczy części od 1-3 Wykonawca jest zobligowany do ochrony danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia usługi przewozu stanowiącej przedmiot zamówienia. Pozyskane dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności zwiazane z przewozem dzieci ( kierowaniem pojazdem ) wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2040 z późn. zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG działalności gospodarczej. Wykonawca organizuje godziny wyjazdu i powrotu uwzględniające rozkład zajęć wszystkich uczniów, dojeżdżających do danej placówki oświatowej ( 1 cykl dziennie dowóz i przywóz wszystkich dzieci przypisanych zgodnie z danymi przekazanymi Wykonawcy do konkretnej placówki).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość i forma oferty: - wypełniony formularz ofertowy, - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, - wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (mającego zastosowanie do spółek cywilnych) tj. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienie takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach