Przetargi.pl
Przewozy szkolne do szkół na terenie gminy Lubań

Gmina Lubań ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 465 920 , fax. 075 612 68 50
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubań
  ul. Dąbrowskiego 18
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 756 465 920, fax. 075 612 68 50
  REGON: 23082146300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: luban.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy szkolne do szkół na terenie gminy Lubań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przewozów dzieci i młodzieży do szkół znajdujących się na terenie gminy Lubań, na podstawie biletów miesięcznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1000,00 zł ( słownie złotych: jeden tysiąc)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach