Przetargi.pl
Wybór wykonawców na realizację warsztatów dla członków 3 klubów seniora na terenie Gminy Serokomla w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”

GMINA SEROKOMLA ogłasza przetarg

 • Adres: 21-413 Serokomla, ul. Warszawska 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SEROKOMLA
  ul. Warszawska 21
  21-413 Serokomla, woj. lubelskie
  REGON: 711582470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugserokomla.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór wykonawców na realizację warsztatów dla członków 3 klubów seniora na terenie Gminy Serokomla w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na realizację usługi animatora weekendów seniora dla członków klubu seniora w Serokomli w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”Nazwa usługi: animator weekendów senioraZakres usługi: Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach integracyjnych organizowanych w ramach projektu, to jest:1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć animacyjnych w trakcie organizowanych w ramach projektu spotkań dla uczestników projektu (weekendów seniora).2) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym (np. wyjścia plenerowe, ognisko, wspólne zabawy, organizacja pokazów zdjęć/filmów).Miejsce realizacji: weekendy seniora będą zrealizowane w siedzibie klubu seniora zlokalizowanym w Serokomli lub w miejscach publicznych na terenie Gminy Serokomla (np. ogniska), w pomieszczeniach i przestrzeniach udostępnionych przez Zamawiającego, w oparciu o sprzęt i wyposażenie Zamawiającego.Uczestnicy: uczestnicy projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”, osoby korzystające z oferty klubu seniora w Serokomli, w wieku 60 lat i więcej. Rekrutacja uczestników warsztatów leży po stronie Zamawiającego.Wymiar czasowy: weekendy seniora będą odbywać się w grupach liczących do 20 os. w średnim wymiarze 1 spotkania w miesiącu, w dni wolne od pracy w wymiarze 4 godzin/weekend seniora. W okresie realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r., planowana jest realizacja łącznie 48 godzin zajęć.Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy.Zakres usługi obejmuje następujące elementy:a) zapewnienie minimum jednej osoby wykonującej usługę (animatora);b) przygotowanie szczegółowego programu zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu do zatwierdzenia;c) realizację łącznie 48 godzin zegarowych usługi;d) dokumentowanie realizacji usługi zgodnie z wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego poprzez wypełnianie dostarczonych przez Zamawiającego list obecności, a następnie przekazanie wypełnionych list Zamawiającemu;Zamawiający zastrzega, że jeśli w okresie realizacji umowy planowana całkowita liczba zajęć (spotkań) nie zostanie wybrana przez Zamawiającego, umowa nie ulegnie przedłużeniu, a Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości zajęć określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.Wykonawca będzie zobowiązany do:a) współpracy z Kierownikiem projektu oraz personelem klubów seniora w zakresie ustalenia szczegółowego programu warsztatów oraz ich harmonogramu;b) opracowania i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia, nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem zajęć, szczegółowego programu zajęć; c) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania przebiegu zajęć;d) stosowania w opracowanych materiałach szkoleniowych/informacyjnych zasad promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.e) stosowania w trakcie realizowanych zajęć aspektów społecznych, w celu umożliwienia udziału w zajęciach wszystkich uczestnikom Projektu, poprzez dostosowanie programu zajęć oraz metod ich prowadzenia do specyficznych potrzeb osób starszych (np. uwzględniania stanu zdrowia i potrzeb uczestników, częstsze przerwy na odpoczynek, wolniejsze tempo zajęć, komunikaty i instrukcje przekazywane prostym, zrozumiałym językiem).Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na realizację usługi animatora weekendów seniora dla członków klubu seniora w Pieńkach w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”Nazwa usługi: animator weekendów senioraZakres usługi: Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach integracyjnych organizowanych w ramach projektu, to jest:1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć animacyjnych w trakcie organizowanych w ramach projektu spotkań dla uczestników projektu (weekendów seniora).2) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym (np. wyjścia plenerowe, ognisko, wspólne zabawy, organizacja pokazów zdjęć/filmów).Miejsce realizacji: weekendy seniora będą zrealizowane w siedzibie klubu seniora zlokalizowanym w Pieńkach lub w miejscach publicznych na terenie Gminy Serokomla (np. ogniska), w pomieszczeniach i przestrzeniach udostępnionych przez Zamawiającego, w oparciu o sprzęt i wyposażenie Zamawiającego.Uczestnicy: uczestnicy projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”, osoby korzystające z oferty klubu seniora w Pieńkach, w wieku 60 lat i więcej. Rekrutacja uczestników warsztatów leży po stronie Zamawiającego.Wymiar czasowy: weekendy seniora będą odbywać się w grupach liczących do 20 os. w średnim wymiarze 1 spotkania w miesiącu, w dni wolne od pracy w wymiarze 4 godzin/weekend seniora. W okresie realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r., planowana jest realizacja łącznie 48 godzin zajęć.Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy.Zakres usługi obejmuje następujące elementy:a) zapewnienie minimum jednej osoby wykonującej usługę (animatora);b) przygotowanie szczegółowego programu zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu do zatwierdzenia;c) realizację łącznie 48 godzin zegarowych usługi;d) dokumentowanie realizacji usługi zgodnie z wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego poprzez wypełnianie dostarczonych przez Zamawiającego list obecności, a następnie przekazanie wypełnionych list Zamawiającemu;Zamawiający zastrzega, że jeśli w okresie realizacji umowy planowana całkowita liczba zajęć (spotkań) nie zostanie wybrana przez Zamawiającego, umowa nie ulegnie przedłużeniu, a Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości zajęć określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.Wykonawca będzie zobowiązany do:a) współpracy z Kierownikiem projektu oraz personelem klubów seniora w zakresie ustalenia szczegółowego programu warsztatów oraz ich harmonogramu;b) opracowania i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia, nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem zajęć, szczegółowego programu zajęć; c) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania przebiegu zajęć;d) stosowania w opracowanych materiałach szkoleniowych/informacyjnych zasad promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.e) stosowania w trakcie realizowanych zajęć aspektów społecznych, w celu umożliwienia udziału w zajęciach wszystkich uczestnikom Projektu, poprzez dostosowanie programu zajęć oraz metod ich prowadzenia do specyficznych potrzeb osób starszych (np. uwzględniania stanu zdrowia i potrzeb uczestników, częstsze przerwy na odpoczynek, wolniejsze tempo zajęć, komunikaty i instrukcje przekazywane prostym, zrozumiałym językiem).Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na realizację usługi animatora weekendów seniora dla członków klubu seniora w Charlejowie w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”Nazwa usługi: animator weekendów senioraZakres usługi: Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach integracyjnych organizowanych w ramach projektu, to jest:1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć animacyjnych w trakcie organizowanych w ramach projektu spotkań dla uczestników projektu (weekendów seniora).2) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym (np. wyjścia plenerowe, ognisko, wspólne zabawy, organizacja pokazów zdjęć/filmów).Miejsce realizacji: weekendy seniora będą zrealizowane w siedzibie klubu seniora zlokalizowanym w Charlejowie lub w miejscach publicznych na terenie Gminy Serokomla (np. ogniska), w pomieszczeniach i przestrzeniach udostępnionych przez Zamawiającego, w oparciu o sprzęt i wyposażenie Zamawiającego.Uczestnicy: uczestnicy projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”, osoby korzystające z oferty klubu seniora w Charlejowie, w wieku 60 lat i więcej. Rekrutacja uczestników warsztatów leży po stronie Zamawiającego.Wymiar czasowy: weekendy seniora będą odbywać się w grupach liczących do 20 os. w średnim wymiarze 1 spotkania w miesiącu, w dni wolne od pracy w wymiarze 4 godzin/weekend seniora. W okresie realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r., planowana jest realizacja łącznie 48 godzin zajęć.Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy.Zakres usługi obejmuje następujące elementy:a) zapewnienie minimum jednej osoby wykonującej usługę (animatora);b) przygotowanie szczegółowego programu zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu do zatwierdzenia;c) realizację łącznie 48 godzin zegarowych usługi;d) dokumentowanie realizacji usługi zgodnie z wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego poprzez wypełnianie dostarczonych przez Zamawiającego list obecności, a następnie przekazanie wypełnionych list Zamawiającemu;Zamawiający zastrzega, że jeśli w okresie realizacji umowy planowana całkowita liczba zajęć (spotkań) nie zostanie wybrana przez Zamawiającego, umowa nie ulegnie przedłużeniu, a Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości zajęć określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.Wykonawca będzie zobowiązany do:a) współpracy z Kierownikiem projektu oraz personelem klubów seniora w zakresie ustalenia szczegółowego programu warsztatów oraz ich harmonogramu;b) opracowania i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia, nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem zajęć, szczegółowego programu zajęć; c) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania przebiegu zajęć;d) stosowania w opracowanych materiałach szkoleniowych/informacyjnych zasad promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.e) stosowania w trakcie realizowanych zajęć aspektów społecznych, w celu umożliwienia udziału w zajęciach wszystkich uczestnikom Projektu, poprzez dostosowanie programu zajęć oraz metod ich prowadzenia do specyficznych potrzeb osób starszych (np. uwzględniania stanu zdrowia i potrzeb uczestników, częstsze przerwy na odpoczynek, wolniejsze tempo zajęć, komunikaty i instrukcje przekazywane prostym, zrozumiałym językiem).Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na realizację usługi animatora wyjazdów w trakcie wycieczek organizowanych w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”Nazwa usługi: animator wyjazdówZakres usługi: Organizowanie i uczestniczenie w wyjazdach i wycieczkach organizowanych w ramach projektu, to jest w szczególności: planowanie, organizowanie i animowanie grupy seniorów w trakcie wyjazdów kulturalno-krajoznawczych (wyjazd wspólnie z seniorami), w tym nadzór nad działaniami wolontariuszy Zamawiającego w trakcie wyjazdów. Koszty wyjazdu (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, koszty biletów/wejściówek) animatora i wolontariuszy pokrywa Zamawiający. Rekrutację i udział wolontariuszy zapewnia Zamawiający.Miejsce realizacji: 1. Wyjazd 1 dniowy do Kazimierza Dolnego - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy2. Wyjazd 1 dniowy do Hołowna - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy3. Wyjazd 1 dniowy do Zamościa - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy4. Wyjazd 1 dniowy do Krasnobrodu-Zwierzyńca - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy5. Wyjazd 2 dniowy do Warszawy - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy (w 2022 r.)6. Wyjazd 2 dniowy do Warszawy - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy (w 2023 r.)7. Wyjazd 2 dniowy do Lublina - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy (w 2023 r.)8. Wyjazd 2 dni do Krakowa - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy (w 2023 r.)Uczestnicy: uczestnicy projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”, osoby korzystające z oferty klubów seniora w Serokomli, Pieńkach i Charlejowie, w wieku 60 lat i więcej. Rekrutacja uczestników poradnictwa leży po stronie Zamawiającego.Wymiar czasowy: wyjazdy kulturalno-krajoznawcze: 8 wyjazdów obejmujących 12 dni. Wyjazdy 1-dniowe: wyjazd ok. 7.00 pierwszego dnia, powrót ok. 21.00 tego samego dnia. Wyjazdy 2-dniowe: wyjazd ok. 7.00 pierwszego dnia, powrót ok. 21.00 kolejnego dnia. Wyjazdy będą realizowane w dni wolne od pracy, w wyjątkowych wypadkach w dni robocze.Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy.Zakres usługi obejmuje następujące elementy:a) zapewnienie minimum jednej osoby wykonującej usługę (animatora);b) przygotowanie szczegółowego programu zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu do zatwierdzenia;c) realizację łącznie 12 dni uslugi;d) dokumentowanie realizacji usługi zgodnie z wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego poprzez wypełnianie dostarczonych przez Zamawiającego list obecności, a następnie przekazanie wypełnionych list Zamawiającemu;Zamawiający zastrzega, że jeśli w okresie realizacji umowy planowana całkowita liczba zajęć (spotkań) nie zostanie wybrana przez Zamawiającego, umowa nie ulegnie przedłużeniu, a Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości zajęć określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.Wykonawca będzie zobowiązany do:a) współpracy z Kierownikiem projektu oraz personelem klubów seniora w zakresie ustalenia szczegółowego programu warsztatów oraz ich harmonogramu;b) opracowania i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia, nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem zajęć, szczegółowego programu zajęć; c) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania przebiegu zajęć;d) stosowania w opracowanych materiałach szkoleniowych/informacyjnych zasad promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.e) stosowania w trakcie realizowanych zajęć aspektów społecznych, w celu umożliwienia udziału w wyjazdach wszystkich uczestnikom Projektu, poprzez dostosowanie metod i sposobów animowania grupy seniorów w trakcie wyjazdów do specyficznych potrzeb osób starszych (np. uwzględniania stanu zdrowia i potrzeb uczestników, częstsze przerwy na odpoczynek, wolniejsze tempo zajęć, komunikaty i instrukcje przekazywane prostym, zrozumiałym językiem).Przedmiotem zamówienia jest usługa poradnictwa prawnego dla członków 3 klubów seniora na terenie Gminy Serokomla w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”.Zakres usługi: indywidualne i grupowe poradnictwo prawne dla seniorów.Miejsce realizacji: usługa będzie zrealizowana w siedzibach klubów seniora zlokalizowanych w Serokomli, Pieńkach i Charlejowie, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.Uczestnicy: uczestnicy projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”, osoby korzystające z oferty klubów seniora w Serokomli, Pieńkach i Charlejowie, w wieku 60 lat i więcej. Rekrutacja uczestników poradnictwa leży po stronie Zamawiającego.Wymiar czasowy: Poradnictwo będzie odbywać się w każdym z 3 klubów seniora; przewiduje się 2 godziny poradnictwa w miesiącu w każdym z 3 klubów, według zapotrzebowania uczestników projektu. W okresie realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r., planowana jest realizacja łącznie 72 godzin poradnictwa.Szczegółowy harmonogram poradnictwa zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu zarezerwowanych w harmonogramie porad prawnych na 24 godziny przed realizacją zamówienia.Zakres usługi obejmuje następujące elementy:a) zapewnienie przez Wykonawcę personelu posiadającego uprawnienia do wykonywania usługi poradnictwa prawnego;b) realizację łącznie 72 godzin zegarowych poradnictwa do 31.08.2023 r.;c) dokumentowanie realizacji poradnictwa zgodnie z wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego poprzez wypełnianie dostarczonych przez Zamawiającego list obecności, a następnie przekazanie wypełnionych list Zamawiającemu.Zamawiający zastrzega, że jeśli w okresie realizacji umowy planowana całkowita liczba godzin poradnictwa nie zostanie wybrana przez Zamawiającego, umowa nie ulegnie przedłużeniu, a Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości zajęć określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.Wykonawca będzie zobowiązany do:a) współpracy z Kierownikiem projektu oraz personelem klubów seniora w zakresie ustalenia szczegółowego programu warsztatów oraz ich harmonogramu;b) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania przebiegu zajęć;c) stosowania w opracowanych materiałach szkoleniowych/informacyjnych zasad promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.d) stosowania w trakcie realizowanej usługi aspektów społecznych, w celu umożliwienia udziału w poradnictwie wszystkim uczestnikom Projektu, poprzez dostosowanie metod prowadzenia do specyficznych potrzeb osób starszych (np. uwzględnienia stanu zdrowia i potrzeb uczestników, komunikaty przekazywane prostym, zrozumiałym językiem).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania niezbędnego doświadczenia oraz potencjału technicznego Wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:CZĘŚĆ 1. USŁUGI ANIMATORA WEEKENDÓW SENIORA DLA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA W SEROKOMLIOsoby zdolne do wykonania zamówienia – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania co najmniej jednym animatorem przewidzianym do realizacji zajęć, którzy/rzy:a) posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika;lubb) posiadają wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku: psychogerontologia lub psychologia starzenia się i starości lub pokrewnym do w/w;lubc) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i ukończyli kurs animacji czasu wolnego dla osób dorosłych;lubd) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i posiadają doświadczenie w zakresie animacji czasu wolnego seniorów w postaci realizacji co najmniej 20 godzin zajęć animacyjnych dla osób w wieku senioralnym.CZĘŚĆ 2. USŁUGI ANIMATORA WEEKENDÓW SENIORA DLA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA W PIEŃKACHOsoby zdolne do wykonania zamówienia – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania co najmniej jednym animatorem przewidzianym do realizacji zajęć, którzy/rzy:a) posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika;lubb) posiadają wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku: psychogerontologia lub psychologia starzenia się i starości lub pokrewnym do w/w;lubc) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i ukończyli kurs animacji czasu wolnego dla osób dorosłych;lubd) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i posiadają doświadczenie w zakresie animacji czasu wolnego seniorów w postaci realizacji co najmniej 20 godzin zajęć animacyjnych dla osób w wieku senioralnym.CZĘŚĆ 3. USŁUGI ANIMATORA WEEKENDÓW SENIORA DLA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA W CHARLEJOWIEOsoby zdolne do wykonania zamówienia – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania co najmniej jednym animatorem przewidzianym do realizacji zajęć, którzy/rzy:a) posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika;lubb) posiadają wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku: psychogerontologia lub psychologia starzenia się i starości lub pokrewnym do w/w;lubc) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i ukończyli kurs animacji czasu wolnego dla osób dorosłych;lubd) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i posiadają doświadczenie w zakresie animacji czasu wolnego seniorów w postaci realizacji co najmniej 20 godzin zajęć animacyjnych dla osób w wieku senioralnym.CZĘŚĆ 4. USŁUGI ANIMATORA WYJAZDÓWOsoby zdolne do wykonania zamówienia – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania co najmniej jednym animatorem przewidzianym do realizacji zajęć, którzy/rzy:a) posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika;lubb) posiadają wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku: psychogerontologia lub psychologia starzenia się i starości lub pokrewnym do w/w;lubc) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i ukończyli kurs animacji czasu wolnego dla osób dorosłych;lubd) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i posiadają doświadczenie w zakresie animacji czasu wolnego seniorów w postaci realizacji co najmniej 20 godzin zajęć animacyjnych dla osób w wieku senioralnym.CZĘŚĆ 5. PORADNICTWO PRAWNEOsoby zdolne do wykonania zamówienia – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą:a) właściwe kwalifikacje do udzielania pomocy prawnej.Pomoc prawna może być udzielana przez:• adwokatów,• radców prawnych,którzy:• korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,• nie byli karani za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.orazb) doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w okresie ostatnich 3 lat.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach