Przetargi.pl
WYBÓR DOSTAWCY UNIWERSALNEJ PRZEMYSŁOWEJ TOKARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWY WROCŁAW” REALIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU, W OKRESIE OD 01.12.2016 DO 30.11.2018 ROKU

Centrum Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 53611 Wrocław, ul. Strzegomska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 735 704 , fax. 713 558 664
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Praktycznego
  ul. Strzegomska
  53611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 735 704, fax. 713 558 664
  REGON: 93191178400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCY UNIWERSALNEJ PRZEMYSŁOWEJ TOKARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWY WROCŁAW” REALIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU, W OKRESIE OD 01.12.2016 DO 30.11.2018 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa uniwersalnej 2 - osiowej tokarki sterowanej numerycznie z narzędziami napędzanymi oraz osią C o parametrach szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. Całość dostawy obejmuje: 1) dostawę urządzenia, własnym, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego; 2) rozładunek; 3) wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 4) zmontowanie, ustawienie i/lub zainstalowanie urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 5) pierwsze uruchomienie urządzenia oraz opcjonalnie przeprowadzenie szkolenia instruktażowego pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi. 6) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na dostarczone urządzenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42621100-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną