Przetargi.pl
WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „MANUFAKTURA FACHOWCÓW. NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA WE WROCŁAWSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” REALIZOWANYM PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 01.12.2018 DO 30.11.2020

Centrum Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 798 67 00 , fax. 71 798 42 00
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Praktycznego
  ul. Strzegomska 49a
  53-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 67 00, fax. 71 798 42 00
  REGON: 93191178400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „MANUFAKTURA FACHOWCÓW. NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA WE WROCŁAWSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” REALIZOWANYM PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 01.12.2018 DO 30.11.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego, w ramach projektu unijnego „MANUFAKTURA FACHOWCÓW. NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA WE WROCŁAWSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” realizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2020. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Dostawę wyspecyfikowanego sprzętu, własnym środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego – przy ul. Strzegomskiej 49a 2) Rozładunek; 3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 4. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach