Przetargi.pl
Wybór dostawcy materiałów elektrotechnicznych

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40161 Katowice, Al. Korfantego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3927171, 3927202 , fax. 323 927 376
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
  Al. Korfantego 38
  40161 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3927171, 3927202, fax. 323 927 376
  REGON: 27050488900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór dostawcy materiałów elektrotechnicznych
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych materiałów elektrycznych oświetleniowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31500000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach