Przetargi.pl
WYBÓR BANKU UDZIELAJĄCEGO I OBSŁUGUJĄCEGO DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Gmina Koło ogłasza przetarg

 • Adres: 62600 Koło, ul. Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 720 166, , fax. 632 720 166
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koło
  ul. Henryka Sienkiewicza 23
  62600 Koło, woj. wielkopolskie
  tel. 632 720 166, , fax. 632 720 166
  REGON: 54619900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakolo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR BANKU UDZIELAJĄCEGO I OBSŁUGUJĄCEGO DŁUGOTERMINOWY KREDYT BANKOWY Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY W ROKU 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Gminę Koło długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.750.000,00 ( słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Koło w roku 2017. Spłata kredytu i odsetek nastąpi od 30 stycznia 2018 roku do 30 października 2020 roku w ratach kwartalnych, ratach płatnych 30 dnia stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku. Zamawiający zakłada, że raty (kapitał) będą w wysokości : w 2018r. - 950.000,00 zł w 2019r. - 900.000,00 zł w 2020r. - 900.000,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony druk "OFERTA" wraz z załącznikami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach