Przetargi.pl
Wspomaganie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2019/2020

Powiat Jaworski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-400 Jawor, ul. Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 290 100 , fax. 767 290 160
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jaworski
  ul. Wrocławska 26
  59-400 Jawor, woj. dolnośląskie
  tel. 767 290 100, fax. 767 290 160
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spjawor-bip.pbox.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wspomaganie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pomoc przy wykonywaniu zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, według potrzeb określanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w sezonie zimowym 2019/2020. Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności zadania zimowego utrzymania dróg realizowane będą sprzętem własnym, a sprzęt Wykonawcy wzywany będzie w razie konieczności wsparcia tych działań. Zamówienie obejmuje: 1) dostarczenie sprzętu do zimowego utrzymania dróg; 2) pełnienie dyżurów sprzętu na bazie Zamawiającego; 3) wykonywanie czynności wchodzących w zakres ZUD. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań, na które Wykonawcy mogą składać oferty częściowe: Zadanie nr 1 - nośnik Wykonawcy wraz z piaskarką lub solarką i z pługiem średnim - 1 szt.; Zadanie nr 2 - pług ciężki z nośnikiem; Zadanie nr 3 - pług ciężki z nośnikiem - 1 szt.; Zadanie nr 4 - pług średni z nośnikiem - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), zobowiązanie innego podmiotu (jesli dotyczy)inne wymagane w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach