Przetargi.pl
Wsparcie DOM 5 oraz dodatkowe instalacje

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania ogłasza przetarg

 • Adres: 41-907 Bytom, Zielna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 532 59 10 , fax. 32 532 50 10
 • Data zamieszczenia: 2021-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
  Zielna 25B
  41-907 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 532 59 10, fax. 32 532 50 10
  REGON: 24261540600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wsparcie DOM 5 oraz dodatkowe instalacje
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu oprogramowania DOM 5 oraz dodatkowe instalacje. 2) Serwis oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego DOM 5 obejmuje pomoc w zakresie obsługi systemu, aktualizacje systemu wynikacjące ze zmian regulacji prawnych, usprawnienia istniejących funkcjonalności zwiększające ergonomię korzystania z systemu. 3) Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czynności związane z wprowadzeniem zmian do programu objęte są ochroną prawno – autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. 4) Serwis oprogramowania obejmuje swym zakresem: a) diagnostykę nieprawidłowej pracy systemu, b) usuwanie nieprawidłowości w pracy systemu wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) gotowość do usunięcia nieprawidłowości w pracy systemu wynikających z innych przyczyn, d) wprowadzanie do systemu niezbędnych zmian wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, e) gotowość do wprowadzanie do systemu zmian wynikających ze zmian powszechnie przepisów prawa miejscowego, f) telefoniczne oraz mailowe wsparcie techniczne użytkowników w zakresie pracy w systemie. 5) Serwis oprogramowania będzie dotyczyć 120 użytkowników systemu. 6) Korzystnie z dodatkowej instalacji DOM 5 – baza danych dla Bytomskich Mieszkań 7) Korzystnie z dodatkowej instalacji DOM 5 – baza danych dla BPM dla 6 użykowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach