Przetargi.pl
Wieża obserwacyjno – widokowa na Grudziskich Łąkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-506 Szczecin, Ul. Teofila Starzyńskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 48 17 120 , fax. 91 48 17 121
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
  Ul. Teofila Starzyńskiego 42433
  70-506 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 17 120, fax. 91 48 17 121
  REGON: 32126174600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpkwz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wieża obserwacyjno – widokowa na Grudziskich Łąkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Wieża obserwacyjno – widokowa na Grudziskich Łąkach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 1) 45111290-7 Roboty przygotowawcze 2) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 3) 45262210-6 Fundamentowanie 4) 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 5) 45000000-7 Roboty budowlane 6) 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 7) 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 8) 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 9) 45262310-7 Zbrojenie 10) 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 11) 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 12) 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 13) 45262110-5 Demontaż rusztowań 14) 45422000-1 Roboty ciesielskie 15) 45320000-6 Roboty izolacyjne 16) 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe 17) 45442100-8 Roboty malarskie 18) 45421000-4 Balustrady ze stali 19) 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 20) 45233253-7 Nawierzchnie w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 21) 45233140-2 Roboty drogowe 22) 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 23) 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 24) 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 3. Krótki Opis Przedmiotu Zamówienia: 1) Przedmiotem inwestycji jest budowa wieży obserwacyjno – widokowej na Grudzińskich Łąkach w miejscowości Chlewice, gm. Boleszkowice, na działkach nr 286/3, 364/4 obręb 0008 wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci: placu manewrowego, miejsc parkingowych, ciągów pieszych oraz pieszo – jezdnych, jak również wykonanie oświetlenia obiektu i terenu, obiektów małej infrastruktury turystycznej (ławki, stoły, stojaki na rowerowy, kosze na śmieci). 2) Zakres inwestycji obejmuje: a) Wykonanie wieży widokowej: - wykonanie fundamentów płytowo - palowych na obszarze lokalizacji wieży widokowej, - wykonanie konstrukcji wieży widokowej, - korekta niwelety wysokości terenu pod wieżą widokową. b) Wykonanie zagospodarowania wraz z małą architekturą: - wykonanie dojazdu oraz placu parkingu, - wykonanie miejsca na ognisko i grilla, - wykonanie stojaków na rowery, - posadowienie śmietników oraz tablic informacyjnych. 3) W ramach inwestycji planuje się wykonanie wieży widokowej, stanowiącej budowlę o pochyłym przekryciu z kątem nachylenia 15-20,6°. Wieża zwieńczona będzie dwoma platformami widokowymi znajdującymi się na poziomach +14,55 i 19,50 m. 4) Gabaryty wieży widokowej: a) Długość – 51,50 m b) Szerokość – 22,60 m c) Wysokość – 20,72 m d) Rzędna posadowienia - 13,00 m n.p.m. e) Kubatura obiektu - 5280 m3 5) Dojazd do wieży widokowej zapewniony zostanie w formie placu manewrowego z parkingami oraz drogi dojazdowej wzdłuż nurtu rzeki Odry. Przewidziano wykonanie 6 miejsc parkingowych (4 dla samochodów osobowych, 1 dla osób niepełnosprawnych oraz 1 dla autokarów) jak również placu manewrowego dla wszystkich pojazdów. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych będą miały wymiary co najmniej: szerokość 2,5m i długość 5m, natomiast miejsce postojowe dla autokaru odpowiednio szerokość 3m i długość 19m. Projektuje się 1 miejsce o wymiarach 3,6m szerokości na 5m długości przewidziane dla osób niepełnosprawnych. 6) Na działce objętej opracowaniem zaprojektowano oświetlenie terenowe wraz z siecią elektroenergetyczną na wieży oraz wokół niej, jak również w obrębie utwardzonych nawierzchni parkingów i placu manewrowego. Zasilanie oświetlenia odbywać się będzie z trafostacji na sąsiedniej działce 364/4. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie robót budowlanych został określony w Dokumentacji Zadania (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary Robót, Pozwolenie na budowę) stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ. 5. W przypadku gdy w Dokumentacji Zadania, o której mowa w ust. 4, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy - w szczególności o których mowa w art. 30 ustawy PZP, wskazanie to ma charakter wyłącznie przykładowy i Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów/produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów/produktów. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego. 6. Projektowany obiekt ze względu na swoją lokalizację nie jest przewidziany jako dostępny dla osób niepełnosprawnych. 7. Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. 1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) proste prace fizyczne: przenoszenie materiałów budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy; b) prace dotyczące wznoszenia i demontażu rusztowań; c) prace zbrojarskie; d) prace betonowe; e) prace murarskie f) prace spawalnicze; g) prace malarskie; h) obróbka blacharska; i) prace ziemne; j) prace ciesielskie lub stolarskie; k) prace monterskie; l) prace elektryczne; m) prace związane z wykonaniem trawników i nasadzeń. 2) Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1, powinno trwać przez cały okres wykonywania czynności których dotyczy. 3) Zatrudnienie, o którym mowa pkt 1, dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby, wykonujących tzw. samodzielne funkcje w budownictwie. 4) Wymagania w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia szczegółowo określone zostały we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Kierownictwo budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt osobę Kierownika budowy oraz inne osoby (kierowników robót branżowych), których uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepisów Prawa Budowlanego. 9. Ogólne wytyczne: 1) Wykonawca ma obowiązek wykonania i dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej (operat kolaudacyjny). Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnych stanowisk służb wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym (jeśli zachodzi taki obowiązek). 2) Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli zachodzi taki obowiązek) budowanego obiektu, w tym czynnościach określonych w art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane. 3) W okresie rękojmi lub gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 4) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, podmioty i osoby działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji zamówienia. 5) Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych Umową i utrzymanie porządku na Terenie budowy (działa jako Generalny Wykonawca). 6) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji zadania. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym lub wyznaczonym przez Zamawiającego inspektorem lub inspektorami nadzoru inwestorskiego. 8) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści trzech egzemplarzach (oryginał + ksero kolorowe) oraz w wersji elektronicznej jako zapis na nośniku elektronicznym. 9) Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2018 r., poz. 992 ze zm.). 10) Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Oznakowanie: Wykonawca w ramach wykonywania zamówienia jest zobowiązany ponadto do wykonania następującego oznakowania na Inwestycji: - Oznakowanie w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, zgodne ze Strategią komunikacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, 1 tablicą informacyjną tymczasową o rozmiarach 100 cm x 150 cm w miejscu inwestycji oraz 1 tablicą informacyjną stałą o rozmiarach 100 cm x 150 cm umieszczoną w dobrze widocznym miejscu w okolicach inwestycji. Szczegółowe określenie rodzajów tablic, ich parametrów oraz lokalizację posadowienia określa Załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA: Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe – wszelkie postanowienia dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji Zadania (Załącznik nr 8 do SIWZ) – w szczególności Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazujące na kosztorysowy sposób rozliczenia robót należy pominąć. Sposób rozliczenia wykonanych robót określono we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem „Wadium WIEŻA BOLESZKOWICE – Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/B”. Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych okoliczności; 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Województwo Zachodniopomorskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. jako zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający wymaga aby podmioty te były dokładnie wskazane w treści dokumentu). 7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji – oryginał dokumentu został złożony w taki sposób, aby można go było oddzielić od reszty oferty, natomiast kopię poręczenia lub gwarancji (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należy dołączyć do oferty. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli żądano jego wniesienia. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdziale XII pkt 5 SIWZ, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składa: - zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; 3) Dowód wniesienia wadium; 4) Odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, w szczególności w przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach