Przetargi.pl
Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony Lębork – wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84300 Lębork, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80 , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14
  84300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.lebork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony Lębork – wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Parku Michalskiego przy ul. Wojska Polskiego w ramach projektu: „Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony Lębork” na terenie działek o numerach 134/4, 334 obr. 7 oraz 106 obr. 8 obejmujące: A) Dla obszaru stawu przy ul.Gdańskiej: przy ścieżkach nowe ławki oraz kosze na śmieci; teren inwestycji urozmaicony zielenią niską oraz średniowysoką, tworzącą kompozycję przestrzeni sprzyjającą wypoczynkowi oraz podnoszącą walory estetyczne otoczenia; istniejący drzewostan uzupełniony nowymi drzewami. Powierzchnia terenu: ok. 4.146m2. Prace przewidziane do wykonania: karczowanie drzew ok. 10szt., karczowanie krzewów i podszyć gęstych ok. 100m2, ławki ok. 18szt, kasze na śmieci ok. 6szt., tabliczki informacyjne ok. 22szt., budki dla ptaków i owadów ok. 30szt., nawierzchnia z kory gr. 5cm ok. 836,5m2, nawierzchnia trawiasta ok. 3270m2, nasadzenia: drzewa liściaste ok. 34szt, drzewa iglaste ok. 13szt., krzewy, krzewinki i byliny ok. 813m2 / 3252szt. B) Dla obszaru Parku Michalskiego: uzupełnienie zieleni niskiej i średniowysokiej, tworząc kompozycję przestrzeni sprzyjającą wypoczynkowi oraz podnoszącą walory estetyczne otoczenia. Powierzchnia terenu – ok. 2.000m2. Prace przewidziane do wykonania w ramach projektu: karczowanie drzew – ok. 20szt, karczowanie krzewów i podszyć gęstych: ok. 300m2, tabliczki informacyjne ok. 106szt, budki dla ptaków i owadów ok. 120szt., nawierzchnie z kory gr. 5cm: ok. 1022,50m2, nasadzenia: drzewa liściaste: ok. 40szt, drzewa iglaste: ok. 5szt. krzewy, krzewinki i byliny ok. 1000m2 / 4000szt. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ Program funkcjonalno – użytkowy „Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul.Gdańskiej” oraz „Zagospodarowanie Parku Michalskiego”, oraz Wytycznymi dotyczącymi zieleni stanowiącymi Załącznik nr 9 i zapisami niniejszej SIWZ. Realizacja zamówienia obejmować będzie: 2.1. opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Gdańskiej” oraz „Zagospodarowanie Parku Michalskiego” która obejmować będzie: 2.1.1. wykonanie projektu budowlanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – dla zamawiającego po 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD 2.1.2. wykonanie projektu wykonawczego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – dla zamawiającego po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (2 egz.) zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD 2.1.3. opracowanie kosztorysu inwestorskiego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) – po 1 egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD 2.1.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – po 3 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD 2.1.5. wykonanie przedmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – po 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD 2.1.6. Ponadto Wykonawca winien uzyskać: 2.1.6.1. mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia; kopię mapy należy dostarczyć Zamawiającemu. 2.1.6.2. decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 2.1.6.3. ostateczną decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonanego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 2.2. przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami w zakresie objętym dokumentacją projektową o której mowa w pkt. 2.1. 2.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników roślin w grupach cenowych 2.4. Wykonawca uzyska decyzje administracyjne na usunięcie drzew i krzewów wraz z opiniami ornitologicznymi. Wycinka i usunięcie korzeni nastąpi na etapie prac porządkowych. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. 3. Obowiązkiem Wykonawcy podczas realizacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami będzie zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.). 4. Zakres zamówienia obejmuje również:: 4.1. geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. 4.2. ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających) 4.3. organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (wraz z wniesieniem opłaty). Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem. 4.4. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją 4.5. realizacje prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych – ZUDP 4.6. uporządkowanie terenu po zakończonych pracach związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami 4.7. przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego 4.8. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 4.9. uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli będzie to wymagane w decyzji pozwolenia na budowę. 4.10. umieszczenie (w momencie rozpoczęcia prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami) w widocznym miejscu tablicy informacyjnej (na stalowych ocynkowanych słupkach), informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych; tablica musi być wykonana z trwałych materiałów odpornych na działanie promieni słonecznych, wody itp.: wymiary tablicy nie mogą być mniejsze niż 80 cm na 120 cm. Szczegóły zapisów na tablicy (wzór dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i miejsce umieszczenia – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy; jeżeli po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, tablica będzie wyglądała właściwie tzn. będą czytelne i nieuszkodzone wówczas pozostanie na terenie inwestycji jako tablica pamiątkowa; jeżeli jednak wykonana przez Wykonawcę tablica informacyjna lub stelaż zostanie uszkodzona, skorodowana lub będzie nieczytelna (tablica) Wykonawca zdemontuje ją i złoży w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia dodatkowej tablicy pamiątkowej (na stalowych ocynkowanych słupkach) o formacie i treści – jak tablica informacyjna; 4.11. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów 4.12. wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką materiałów, komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (do 3 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie (np. płyty chodnikowe, krawężniki na palety, itp.); materiał nie nadający się do ponownego wykorzystania (materiały ziemne) Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (działka nr 143 obręb 4 (ul. Syrokomli) znajdująca się w odległości ok. 3 km od terenu budowy) lub zutylizuje (gruz) jeśli zajdzie taka konieczność (materiał z rozbiórki warstw asfaltowych do utylizacji przez Wykonawcę). Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową. 4.13. Wykonawca przedstawi dokumentację powykonawczą z dokładnym określeniem w hektarach z dokładnością do 4 miejsc po przecinku: dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia prac oraz łącznej powierzchni terenów zieleni objętych pracami 5. Zamawiający w dniu podpisania umowy wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo (w 5 egzemplarzach) do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, warunków, opinii, uzgodnień z pozwoleniem na budowę włącznie. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, które są wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta Lęborka. 6. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokładnie przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 7. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót stanowiące załącznik do PFU należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje Program funkcjonalno – użytkowy, Wytyczne dotyczące zieleni i zapisy niniejszej SIWZ. 8. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 9. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. 10. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 2 do Umowy. 11. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac projektowych i prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 13. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. 14. Na podstawie art., 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z: - pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi - robotami ziemnymi, w tym nasadzeniami - zagospodarowaniem terenu czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru, projektanci. 14.1. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 14.2. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego: 14.2.1. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia opatrzonego datą, wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informację o sposobie zatrudnienia tych osób (rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu). 14.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących wskazane czynności (pkt 14.2.1) lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy. 14.2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt. 14, na miejscu realizacji zamówienia w celu weryfikacji czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt. 14.2.1. 14.2.4. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 2 dni robocze, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawców kopie umów o pracę osób wykonujących czynności (zgodne z pkt.14.2.1.). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informację takie jak imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 14.2.5. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności w ramach ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/ kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawców) osób na umowę o pracę przy czynnościach o których mowa w pkt. 14.2.1. 14.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 14.2.1 oraz umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 15. Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na etapie składania oferty: 1.1. formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ 1.2. formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ 1.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) – wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach