Przetargi.pl
Weryfikacja dokumentacji przedprojektowej, projektowo-kosztorysowej, sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz opracowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego w ramach zadania pn.: „Budowa kolektora ścieków sanitarnych w K-6031” w kompleksie Mińsk Mazowiecki.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-010 Warszawa, Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 874 328 , fax. 261 874 329
 • Data zamieszczenia: 2021-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
  Nowowiejska 28 A
  02-010 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 874 328, fax. 261 874 329
  REGON: 14268162000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Weryfikacja dokumentacji przedprojektowej, projektowo-kosztorysowej, sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz opracowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego w ramach zadania pn.: „Budowa kolektora ścieków sanitarnych w K-6031” w kompleksie Mińsk Mazowiecki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest weryfikacja dokumentacji przedprojektowej, projektowo-kosztorysowej, sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz opracowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego w ramach zadania pn.: „Budowa kolektora ścieków sanitarnych w K-6031” w kompleksie Mińsk Mazowiecki. 2.Realizacja Przedmiotu Zamówienia będzie przebiegać w wyodrębnionych etapach, zgodnie z poniższym podziałem: 1) Etap I weryfikacja prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji przedprojektowej (w tym m.in. dokumentów, decyzji, zezwoleń, itp.) wykonanej w ramach umowy na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania „Budowa kolektora ścieków sanitarnych w K-6031” w kompleksie Mińsk Mazowiecki; 2)Etap II weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej budowlanej oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji, wykonanych przez Generalnego Wykonawcę, zwanego dalej GW w ramach Etapu I umowy na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj; 3)Etap III weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej wykonawczej, kosztorysowej, STWiOR, innych niezbędnych opracowań i decyzji, wykonanych przez GW w ramach Etapu II Umowy; 4)Etap IV sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego; 5)Etap V rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania, w trakcie prowadzenia robót, jak i po ich ukończeniu przez GW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach