Przetargi.pl
Wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Gdańskie Wody Sp. z o.o ogłasza przetarg

 • Adres: 80-601 Gdańsk, Profesora Witolda Andruszkiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3233400 , fax. 583 012 458
 • Data zamieszczenia: 2021-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Wody Sp. z o.o
  Profesora Witolda Andruszkiewicza 5
  80-601 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3233400, fax. 583 012 458
  REGON: 19027505700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdanskiewody.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Gdańskie Wody Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Gdańskie Wody Sp. z o.o., w tym szczególności: a. dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, b. implementacja, konfiguracja i wdrożenie procesu obiegu korespondencji wg schematu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, c. pomoc przy doborze hardware’u niezbędnego do właściwego funkcjonowania systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz jego konfiguracja, d. przeprowadzenie testów wdrożonego systemu oraz zaimplementowanego procesu, e. opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi wraz z opisem funkcji wdrożonego systemu i procesu, f. przeprowadzenie szkolenia 3 administratorów oraz 80 kluczowych użytkowników, g. bieżąca asysta techniczna podczas wdrażania systemu i procesu, h. świadczenie usług asysty powdrożeniowej mającej na celu rozwiązywanie problemów oraz usuwanie usterek nieobjętych gwarancją. Minimalna liczba godzin świadczenia usługi asysty powdrożeniowej określona w załączniku nr 5 do SIWZ stanowi minimalny zakres zamówienia, który Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu oferty. Maksymalna liczba godzin świadczenia usług asysty powdrożeniowej określona w załączniku nr 5 do SIWZ określa prawo opcji zastrzeżone na rzecz Zamawiającego. Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w zakresie określonym maksymalną liczbą godzin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48311100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach