Przetargi.pl
Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodnia Dąbrowa w Łodzi

Miejska Przychodnia "Dąbrowa" ogłasza przetarg

 • Adres: 93-252 Łódź, ul. Felińskiego 7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6892081 , fax. 42 6892081
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Przychodnia "Dąbrowa"
  ul. Felińskiego 7 7
  93-252 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6892081, fax. 42 6892081
  REGON: 47223799500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpdabrowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodnia Dąbrowa w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet nr 1 - dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z opracowaniem i instalacją sieci komputerowej i przystosowanej jej sieci elektrycznej DATA oraz wdrożenie personelu w zakresie obsługi oprogramowania. Pakiet nr 2 - dostawa i montaż mebli pod zakupiony sprzęt komputerowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót i opis sprzętu) został opisany w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpdabrowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach