Przetargi.pl
Warsztaty: zamówienia publiczne w kontekście pogłębionej analizy dokumentów w ramach weryfikacji wniosków o płatność w projektach realizowanych ze środków EFS w perspektywie 2014 - 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70383 Szczecin, ul. Mickiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 256 100 , fax. 914 256 103
 • Data zamieszczenia: 2017-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 41
  70383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 256 100, fax. 914 256 103
  REGON: 81014446200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Warsztaty: zamówienia publiczne w kontekście pogłębionej analizy dokumentów w ramach weryfikacji wniosków o płatność w projektach realizowanych ze środków EFS w perspektywie 2014 - 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zorganizowania i zrealizowania dwudniowego szkolenia specjalistycznego nt.: „Warsztaty: zamówienia publiczne w kontekście pogłębionej analizy dokumentów w ramach weryfikacji wniosków o płatność w projektach realizowanych ze środków EFS w perspektywie 2014 - 2020”. Szkolenie przeznaczone jest dla 50 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopolskim. Realizacja przeprowadzenia dwudniowego szkolenia dla dwóch grup pracowników WUP wymagana jest w następujących terminach: - szkolenie dla grupy I – 25 osób - 2 dni w okresie: 19 – 22.06.2017 r. - szkolenie dla grupy II – 25 osób - 2 dni w okresie: 26 – 30.06.2017 r. Dokładne terminy (dd-dd.06.2017) realizacji szkolenia dla poszczególnych grup Wykonawca będzie zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy na realizację zamawianej usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach