Przetargi.pl
Uzupełnienie stanów magazynowych materiałów przeciwpowodziowych

Powiat Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8276122 , fax. 081 8272236
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski
  ul. Lubelska 4 4
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 081 8276122, fax. 081 8272236
  REGON: 43102908500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uzupełnienie stanów magazynowych materiałów przeciwpowodziowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa stanów magazynowych materiałów przeciwpowodziowych poprzez dostawę wraz z ich rozładunkiem w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym w Opolu Lubelskim przy ul. Parkowa 2: a. worków polipropylenowych do piasku, gęsto tkanych z obrębkiem, bez szwu bocznego, w rozmiarze 50 x 80 cm (z tolerancją 10%), pakowane po 1000 szt., w ilości - 200 000 sztuk; Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 prawa zamówień publicznych przewiduje wykorzystanie prawa opcji, zwiększenie ilości zamawianych worków do 50% zamówienia podstawowego. b. geowłókniny filtracyjnej polipropylenowej lub poliestrowej o gramaturze 300 g/m2, w rolkach 2 m x 25m - ilość 6 000 m2; c. dostawa folii czarnej HDPE lub PCV grubości 1 mm, w rolkach 2m x 25m - ilość 1 500 m2; d. butów (gumowców) w rozm. 45-47 wykonanych z PCV, podszewka tekstylna, wysokość powyżej 40 cm - ilość 60 szt.; e. butów rybackich (woderów) o rozm. 46-47 wykonanych z gumy, podszewka tekstylna, o wysokości conajmniej 85 cm, posiadających zapięcia do paska spodni zabezpieczające przed zsuwaniem i przed zalaniem wodą, spełniających wymagania PN EN 347 - ilość 50 szt.; f. pochodnie parafinowe o długości 40-60 cm, czas palenia min. 40 min. - ilość 2000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 189300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.pl/powiatopole/index
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach