Przetargi.pl
Utworzenie strony internetowej z bazą projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020 w formie interaktywnej mapy wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2019-01-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 351554287
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/umwm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie strony internetowej z bazą projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020 w formie interaktywnej mapy wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie interaktywnej, responsywnej strony internetowej z bazą projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 i PO RiM 2014-2020 w formie interaktywnej mapy wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Usługa polegać będzie również na obsłudze technicznej interaktywnej strony/platformy internetowej. 2. Zamówienie obejmuje m.in. następujące elementy: a) Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych z Zamawiającym w celu doprecyzowania szczegółów informatycznych oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu prac – Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do odbycia konsultacji warsztatowych z Zamawiającym w wymiarze niezbędnym do uzgodnienia szczegółowych rozwiązań informatycznych realizowanego zamówienia. Po odbytych konsultacjach zostanie spisany protokół uzgodnień zatwierdzony przez obie strony. b) Wykonawca przedstawi pełny harmonogram prac wykonania i wdrożenia interaktywnej strony/platformy internetowej, w tym wersji testowej. c) Stworzenie i przekazanie projektu graficznego strony do akceptacji Zamawiającego wraz z nowoutworzonymi zakładkami (Wykonawca zaproponuje min. 3 wstępne koncepcje graficzne do wyboru Zamawiającemu) d) Utworzenie projektu strony na serwerze testowym Wykonawcy oraz wprowadzenie przez Wykonawcę przykładowych danych (udostępniony na serwerze testowym projekt oraz wprowadzone przykładowe dane muszą umożliwiać zweryfikowanie wszystkich funkcjonalności strony). e) Szkolenie dla Zamawiającego w zakresie prowadzenie strony, f) Testowanie strony, g) Usunięcie przykładowych danych, przeniesienie projektu strony na serwer Zamawiającego oraz testowanie, h) Wprowadzenie danych przez Wykonawcę (dane dostarcza Zamawiający) oraz uruchomienie strony, i) Wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym, etc. 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz. 4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 5. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od momentu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, tj. od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 6. Jeśli w opisach przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji, materiałów itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 1.800,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 5. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. 6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./). 8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 8. 10. Oświadczenie składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Adres Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy (budynek B), ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 11. Wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona siwz wraz z załącznikami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach