Przetargi.pl
UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEJEWO

Gmina Czerniejewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4291310, 4291352, 4291353 , fax. 614 291 349
 • Data zamieszczenia: 2019-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerniejewo
  ul. Poznańska 8
  62-250 Czerniejewo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4291310, 4291352, 4291353, fax. 614 291 349
  REGON: 63125952500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerniejewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEJEWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEJEWO. Ze względu na różne źródła finansowania zamówienie składa się z dwóch zadań. Zadanie I - dofinansowane jest ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 roku – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych. Efektem będzie utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w ramach, której przewiduje się: - przygotowanie i wyrównanie terenu, - rozplanowanie kruszywa łamanego, - rozplanowanie nawierzchni mineralnej i warstwy dynamicznej - ułożenie obrzeży aluminiowych oraz zakup i posadowienie 7 szt. tablic edukacyjnych. Ścieżka utworzona zostanie na działce nr 74/1 należącej do Gminy Czerniejewo i będzie pierwszym tego typu przedsięwzięciem. Zadanie II – realizowane w całości ze środków finansowych Gminy Czerniejewo. Przewidywanym efektem rzeczonym będzie przesadzenie istniejących roślin, rozsadzenie grupy bylin, nawiezienie warstwy urodzajnej ziemi, uzupełnienie nierówności, oraz wysiew trawy. Ponadto do realizacji zadania należeć będzie również montaż palisady akacjowej, schodów, palisady betonowej a także przygotowanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe w tym rozplanowanie wykorytowanej ziemi na skwerze oraz rozplanowanie piasku. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 74/1 należącej do Gminy Czerniejewo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 4.000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach