Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewcza Struga

Gmina Rogoźno ogłasza przetarg

 • Adres: 64-610 Rogoźno, ul. Nowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
 • Data zamieszczenia: 2019-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogoźno
  ul. Nowa 2
  64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie
  tel. 67 26 84 400, fax. 67 26 18 075
  REGON: 57079142500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewcza Struga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Początek przebudowy drogi gminnej nr 272522P o nawierzchni istniejącej tłuczniowej dojazdowej do m. Dziewcza Struga od km 0+000 do 0+264 strona prawa. Od skrzyżowania dz. nr 269 odchodzi droga gminna nr 272522P o nawierzchni istniejącej tłuczniowej dz. nr 218/3 początek to km 0+000 a koniec to km 0+264 i koniec miejscowości Dziewcza Struga. Na istniejącym odcinku droga posiada nawierzchnię z tłucznia o średniej grubości 10 cm i szer. 4,0m. Przekrój poprzeczny nawierzchni nieregularny i zmieniający się na krótkich odcinkach. Wjazdy do posesji szt. 15 posiadają nawierzchnię z gruzu budowlanego, żużla zniszczone przeznaczone do rozbiórki. Odwodnienie drogi – powierzchniowe w teren i do istniejących rowów przydrożnych co stanowi istniejący system odwodnienia drogowego. Projektowane roboty - nawierzchnia Na projektowanym odcinku drogi założono: Wykonanie koryta poszerzenie jezdni Od km 0+000-00+264=264mx1,0m=264m² dz. nr 218/3 Podbudowa tłuczniowa w km 0+000-0+264 nr dz. 218/3 - wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 10 cm warstwa dolna– 264mx1,0m=264m² mieszanka kamienna 0-63mm - wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm warstwa górna – 264mx5,0m=1320m² mieszanka kamienna 0-31,5mm Na wjazdach zaprojektowano ograniczenie nawierzchni krawężnikiem betonowym najazdowym 22x15x100 wystającym 4 cm. Na wszystkich łukach zastosowano pochylenie 1,5%. Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy wykonać poszerzenie jezdni szer.1,0m i wykonać koryto o głębokości 20cm. Na tak przygotowanym podłożu wykonać podbudowę z mieszanki tłuczniowej kamiennej 0-63mm o gr. 10 cm warstwa dolną oraz wykonać warstwę górną o gr. 15 cm z mieszanki tłuczniowej kamiennej 0-31,5mm. Na tak przygotowanej podbudowie wykonać skropienie emulsja asfaltową podbudowy tłuczniowej i między warstwowo. Po wykonaniu podbudowy wykonujemy nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych dla ruch KR-1-2,-AC11W warstwa wiążąca w ilości 100kg/m2 gr. 4 cm.,KR1-2,-AC11S warstwa ścieralna w ilości 100 kg/m2-gr 4cm. Długość krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 od km 0+000-0+264 str. L+P na ławie betonowej B-15 z oporem wystający 4 cm=506m Wykonanie warstwy wiążącej jezdni dla ruchu KR-1-2-AC11W gr. 4 cm od km 0+000 – 0+264=264mx5,0m=1320m² pochylenie dwustronne 1,5% ograniczone krawężnikiem najazdowym 15x25x100 Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni dla ruchu KR-1-2-AC11S gr. 4 cm od km 0+000 – 0+264=264mx5,0m=1320m² Wjazdy od km 0+000 – 0+264 strona Lewa : 201/3 wjazd –szer 6,0x1,0m=6,0m² 201/4 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m² 200 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m² 198/2 wjazd – szer 8,0mx1,5m=12,0m² pos.11 wjazd – szer 6,0mx1,0m=6,0m² pos.10 wjazd – szer 6,0mx1,0m=6,0m² 193/3 wjazd – szer 6,0mx1,0m=6,0m² B/R wjazd – szer 6,0mx1,0m=6,0m² Razem wjazdów do posesji 8szt =50m=60,0m² pos. 274 wjazd – szer 6,0mx1,0m=6,0m² pos. 6 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m² pos. 8a wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m² pos.273/8 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m² pos. 273/1 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m² rozjazd 5,0mx1,5m=9,0m pos.7 wjazd – szer 6,0mx1,5m=9,0m² Razem wjazdów do posesji 7szt =41m=60,0m² koryta –193,5m² x0,10m=19,35 m³ - 213m² x 0,43m=91,59m³ Podsypka odcinająca z piasku gr. 10 cm – 406,5m² Podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. 20 cm.- 406,5m² Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm- 406,5m² Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm czerwona typ bhton-406,5m² Długość obrzeża betonowego 8x25x100 – od km 0+000–0+264 –41m+20m=61m m str.P na ławie betonowej B-15z oporem + str.L-50m+19m=69m razem 130m Krawężnik najazdowy 15x22x100 na ławie betonowej B-15 wystający 2 cm – 8 m przejścia Krawężnik najazdowy 15x22x100 na ławie betonowej B-15 wystający 4 cm – 121 m od km 0+000 – 0+264=264m x 5,0m=1320m² z uwagi na małą szerokość pasa drogowego ten odcinek drogi jest zaprojektowany jako ciąg pieszo -jezdny Jezdnia będzie ograniczona krawężnikiem najazdowy wystającym 4cm na ławie betonowej B-15 z oporem, pochylenie dwustronne 1,5%. Na długości 264m należy wykonać poszerzenie jezdni szer. 1,0m i o wykonać koryto o głębokości 20cm. Na tak przygotowanym podłożu wykonać warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm i podbudowę mieszanki tłuczniowej 0-63mm o gr. 10 cm warstwa dolna. Warstwę górną należy wykonać na całej szerokości nawierzchni – 5,0m o gr. 15 cm z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm. Na tak przygotowanej podbudowie wykonać skropienie emulsja asfaltową podbudowy tłuczniowej i między warstwowo Po wykonaniu podbudowy wykonujemy układanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej dla ruchu KR1-2,AC11W –ułożyć nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa wiążąca w ilości 100kg/m2 gr. 4 cm., KR1-2,AC11Swarstwa ścieralna w ilości 100 kg/m2-gr 4cm. Technologia robót przekrój poprzeczny drogi . Długość krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 od km 0+000-0+264 str. L+P na ławie betonowej B-15 z oporem wystający 4 cm=506m Rów w km 0+046-0+076=30m str. P odcinek pieszo- jezdny Odwodnienie – projektuje się odprowadzenie wody powierzchniowo w ciągu pieszo – jezdnym od km 0+015-0+046 =31m str. P Rów w km 0+046-0+076=30m str. P odcinek pieszo- jezdny. Oznakowanie Folia odblaskowa typ- 3M II- generacji Znaki ostrzegawcze A-30 szt 1 w km 0+264 str. P z tabliczkami Koniec nawierzchni bitumicznej Próg zwalniający –szt. 1 wykonać z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm wystające 70mm bez pogrubiania podbudowy zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ Próg zwalniający typ listwowy U-16d szt. 1 wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego w km 0+60 znaki pionowe A-11a z tabliczką T-1-20m, znak B-20km/h na jednym słupku kpl. szt.2 z oznakowaniem poziomym P-25 i z punktowymi elementami odblaskowymi. Na odcinku pieszo jezdnym należy wykonać oznakowanie poziome linia Znak P-1d szer 12 cm 1mx1m na dł 259m=15,22m² od przejścia dla pieszych do końca nawierzchni bitumicznej w km 0+264 str.l oddalona od krawężnika 2,0m. Malowanie cienkowarstwowe Należy wprowadzić znak miejscowości Znak E-17a -,,Dziewcza Struga‘‘ szt-1, i koniec miejscowości Dziewcza Struga znak E-18a szt.1 znaki obustronne A+B w km0+264. str L. ,,Obszar zabudowany‘‘ Znak D-42- szt.1 w km 0+264 str. L, tablic szt.3 obustronne A+B ,, Koniec obszaru zabudowanego‘‘ Znak- D-43 – szt.1 w km 0+264str. L, tablic szt.1 obustronne A+B w km 0+0200 –0+264 odcinek drogi przeznaczony jest jako ciąg pieszo jezdny szer. 5,0m zastosować znaki pionowe D-40 szt.2 i D-41 szt,2 obustronne Znaki folia odblaskowa typ 2 – generacji M-3 Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców należy wprowadzić oznakowanie pionowe w postaci znaku B-43 Strefa ograniczonej prędkości 30 km/h w km. 0+000 str. P i 0+264 str. L oraz znak B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości 30 km/h w km. 0+000 str. L i 0+264 str. P. Słupki do znaków Ø 1,5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach