Przetargi.pl
Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach

Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21580 Wisznice, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 378 21 30 , fax. 83 378 21 30
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o.
  ul. Rynek 35
  21580 Wisznice, woj. lubelskie
  tel. 83 378 21 30, fax. 83 378 21 30
  REGON: 6071810400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkwisznice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach”. 1.1. Przedmiot zamówienia wg CPV obejmuje: – 45000000-7 Roboty budowlane – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 1.2. W ramach inwestycji zostaną wykonane niżej wymienione obiekty budowlane i roboty: 1) magazyn odpadów komunalnych (hala i dobudowane wiaty): a) roboty ziemne i fundamentowe, b) montaż konstrukcji stalowej i stężeń ścian, c) ściany nadziemia z płyt warstwowych i blachy trapezowej, d) montaż konstrukcji stalowej i stężeń dachu, e) pokrycie dachu z płyt warstwowych, f) podkłady i posadzki, g) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, h) wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia bazy PSZOK-u, i) roboty wykończeniowe, obróbki blacharskie, 2) adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny: a) roboty rozbiórkowe, b) wymiana posadzek, c) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, d) docieplenie stropu i ścian zewnętrznych, e) instalacje elektryczne, 3) budowa zasieków-boksów do składowania odpadów komunalnych: a) wykonanie podbudowy z kostki brukowej, b) montaż zasieków z gotowych prefabrykatów- bloki betonowe, 4) utwardzone ciągi komunikacyjne: a) utwardzenie z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej, b) utwardzenie z tłucznia drogowego na podbudowie piaskowej. 1.3. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również następujące wyposażenie PSZOK-u: Zestawienie wyposażenia PSZOK Wisznice: 1. Kontener KP-7 5 szt. 2. Pojemnik 1100 l 4 szt. 3. Pojemnik 240 l 8 szt. 4. Pojemnik na akumulatory o poj. minimum 500 l 1 kpl. 5. Palety plastikowe 22 szt. 6. Pojemnik na świetlówki 500x630 2 kpl. 7. Pojemnik na świetlówki 500x1530 2 szt. 8. Pojemnik na żarówki 1 szt. 9. Wózek paletowy 1 szt. 2. Jeżeli w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to określają one minimalny standard jakości materiałów przyjętych do wyceny lub minimalne wymogi dla sprzętu przewidzianego do użycia. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne załączając do oferty karty katalogowe na oferowane przedmioty i atesty. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) roboty budowlane, 2) roboty sanitarne, 3) roboty elektryczne, (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samo zatrudnienie”). 7. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 8. Podwykonawstwo: Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 9.8 SIWZ, 3) pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 10a do SIWZ. 9. Gwarancja: Minimalny wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie 60 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 18 SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach Sp. z o. o. prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wisznicach nr r-ku 21 8055 0006 0006 8316 2000 0005, (w tytule przelewu należy wpisać „Wadium – Znak sprawy: GZK.271.2.2018”. 2) w poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Prawa zamówień publicznych i okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych a w szczególności: poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust. 4a i 5 Prawa zamówień publicznych oraz określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wadium wniesione w formie poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust. 4a i 5 Prawa zamówień publicznych oraz określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Zwrot wadium – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 6 niniejszej SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach