Przetargi.pl
Utworzenie nowej pracowni RTG w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 20 84 800 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi
  ul. Andrzeja Struga 86
  90-557 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 20 84 800, fax. -
  REGON: 00031639300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmpolesie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie nowej pracowni RTG w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń na pracownię RTG w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz usługa relokacji aparatów RTG zgodnie z opisem znajdującym się w Załączniku nr 2 do SIWZ. Warunki gwarancji: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy. Okres gwarancji w zakresie relokacji aparatów – nie mniej niż 6 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w GETIN BANK nr rachunku 37 1560 0013 2026 0000 1371 0001 z dopiskiem „WADIUM RTG Maratońska 71 229/Z/ZP/2020r.” Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert wpłynie na rachunek Zamawiającego. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium. Oryginał dokumentu stanowiącego wadium składanego w formie innej niż pieniężna, Wykonawca załącza do składanej oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca składa oświadczenie w ter-minie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach